PF 2024

🎄 Klidné Vánoce v kruhu rodinném a vše nejlepší v novém roce přeje AKTV společně se ScreenVoice.cz

ANKETA: NOSITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV VYNAKLÁDAJÍ MILIONY NA OCHRANU SVÝCH DĚL NA INTERNETU, SOUDNÍ CESTA OCHRANY PŘED PIRÁTSTVÍM NENÍ EFEKTIVNÍ

Hospodářská komora uskutečnila na podzim mezi členy Sekce kulturního a kreativního průmyslu šetření na téma porušování autorských práv na internetu. Celkem se zúčastnilo 23 respondentů z řad filmových producentů i distributorů, televizních vysílatelů, knižních nakladatelů, ale i oborových asociací sdružujících nositele autorských práv. Jednoznačným závěrem šetření je fakt, že všichni respondenti mají s nelegálním sdílením svých děl v online prostředí zkušenosti a snaží se jej potírat, nicméně současné možnosti ochrany autorských práv na internetu jsou neefektivní a neúměrně finančně a časově náročné.

Cílem šetření bylo zjistit, jak rozšířené je nelegální sdílení autorsky chráněných děl v online prostředí, zda nositelé autorských práv vynakládají prostředky na jejich ochranu a které služby považují v tomto směru za nejškodlivější. Do ankety se zapojili nositelé práv k filmům, seriálům, knihám či hudbě, nejčastěji se jednalo o společnosti spadající do segmentu SME, které vykonávají autorská práva k jednotkám, desítkám, ale i tisícům či milionům děl.

Bezmála 90 % respondentů uvedlo, že nelegální sdílení svých děl na internetu monitoruje a nahlašuje ke smazání, nejčastěji tuto činnost vykonává pověřený zaměstnanec (83 %) nebo externí společnost (39 %). Mezi nejčastěji monitorované platformy patří platformy pro sdílení souborů (úložiště), na druhém místě se umístila služba YouTube a na třetím sociální síť Facebook. V případě úložišť se pak jedná nejčastěji o služby uloz.to, prehraj.to, fastshare.cz, datoid.cz, edisk.cz, sdilej.cz, webshare.cz a sledujte.to.

„V rámci ankety se nositelé autorských práv nezávisle na sobě shodli na výčtu webových stránek, kde nejčastěji dochází k masivnímu porušování jejich autorských práv. Provozovatelé těchto služeb se sice snaží pasovat do role poskytovatelů cloudových úložišť, kteří za ukládaný obsah nenesou žádnou odpovědnost, ale postupně se ukazuje, že jim tento alibismus už dlouho stačit nebude. I proto se zřejmě provozovatelé snad nejznámější služby tohoto typu ulož.to rozhodli ukončit možnost veřejného sdílení souborů. Pevně věříme, že i další úložiště budou tento krok brzy následovat a internetové pirátství v této podobě se tak snad již brzy podaří zcela vymýtit,“

říká Marie Fianová, předsedkyně Sekce kulturního a kreativního průmyslu HKČR.

Druhým aspektem online pirátství je také finanční náročnost ochrany děl. Bezmála 40 % respondentů uvedlo, že za monitoring a nahlašování děl utratí měsíčně více než 50 tisíc korun, 22 % dokonce více než 100 tisíc korun. Třetina respondentů se rozhodla vydat také nákladnou soudní cestou, kdy více než půl milionu korun vynaložila v uplynulých třech letech celá čtvrtina respondentů.

„Nositelé autorských práv vynakládají měsíčně statisíce až miliony korun na ochranu svých děl na úložištích, přičemž provozovatelé těchto služeb stále odmítají převzít díl své odpovědnosti a implementovat taková opatření, která znemožní jejich služby zneužívat právě pro pirátské sdílení chráněných děl. To nám rozhodně nepřipadá správné,“

dodává Marie Fianová.

Soudní cestu ochrany svých práv však respondenti považují za nákladnou a zdlouhavou, a proto ve výsledku neefektivní. Jako vhodné řešení se nabízí vytvoření mimosoudního mechanismu, který by v krajním případě mohl stránky masivně porušující autorská práva i znepřístupnit.

V ITÁLII CHRÁNÍ ONLINE SPORT „ŠTÍT PROTI PIRÁTSTVÍ“

Plány společnosti Agcom na boj proti online pirátství v Itálii nabývají konkrétní podoby. Regulační orgán pro komunikace nyní uvedl do provozu takzvaný „štít proti pirátství“, jehož cílem je likvidovat stránky, které nelegálně vysílají živé sportovní přenosy.

„Platforma je již funkční. Nyní je na poskytovatelích internetových služeb, kteří musí tyto stránky na doporučení držitelů práv zastínit, aby provedli nezbytné kroky pro zprovoznění platformy. Tyto kroky musí být dokončeny do 31. ledna 2024,“ uvádí se v prohlášení společnosti Agcom.

Štít proti pirátství je v podstatě systém typu stroj-stroj. Akreditovaní držitelé práv mohou „nahrávat“ hlášení o porušení práv s důkazy o tom, jak k porušení došlo. Platforma je pak automaticky nasměruje k akreditovaným poskytovatelům internetových služeb, kteří do 30 minut zajistí zablokování IP adresy.

Požadavky na platformu definované úřadem byly projednány a sdíleny v rámci práce Technického výboru pro boj proti pirátství, který svolal Agcom ve spolupráci s Národní agenturou pro kybernetickou bezpečnost a který se ujal funkce 7. září loňského roku.

Zdroj: broadbandtvnews.com

SLEDOVANOST TV V LISTOPADU: ČT SE TĚSNĚ VRÁTILA DO ČELA, NEJVÍC SI POLEPŠILA NOVA

Stanice České televize se v listopadu vrátily do čela v divácké skupině 15+ se souhrnným podílem 28,48 %.

Stanice České televize se s těsným náskokem vrátily na pozici televizní skupiny s nejvyšším podílem na sledovanosti v divácké skupině starší 15 let. Ukazují to data oficiálního měření ATO-Nielsen za listopad 2023. Souhrnný podíl stanic ČT dosáhl v rámci celého dne 28,48 %. Ve srovnání se stejným loňským měsícem byl ale podíl ČT nižší o 1,48 procentního bodu.

Pozice tří nejsilnějších televizních skupin je v celodenní sledovanosti 15+ vyrovnaná. Po ČT následují skupiny Prima (28,06 %) a Nova (27,86 %).

Meziročně si nejlépe vedla skupina Nova, která si připsala 0,75 procentního bodu a ve skupině 15-54 dokonce jeden procentní bod. Nova zároveň zůstává nejsilnější v diváckých skupinách 15-54 a 15-69 a také v hlavním vysílacím čase ve všech rozhodujících kategoriích.

V růstu i v listopadu pokračovalo zastupitelství Atmedia, které ve skupině 15-69 překročilo 6% podíl (6,26 %). Svůj podíl zvyšuje i Televize Seznam.

Z jednotlivých stanic si v listopadu meziročně nejvíce polepšila stanice ČT1 (+0,8 pb.), dále hlavní kanál TV Nova (+0,6 pb.), stanice Prima Love (+0,55 pb.) a Prima Krimi (+0,4 pb.). Výsledky jsou uvedeny pro 15+, celý den.

Nejsledovanějšími listopadovými pořady byly StarDance (1,59 mil., 4.11.), Policie Modrava (1,49 mil., 5.11.) a Oktopus (1,28 mil., 6.11.).

Zdroj: mediaguru.cz

ASOCIACE KOMERČNÍCH TELEVIZÍ DOSÁHLA VÝZNAMNÉHO ÚSPĚCHU V PROTIPIRÁTSKÉM BOJI

Vrchní soud v Olomouci potvrdil předběžné opatření vydané na návrh Asociace komerčních televizí Krajským soudem v Brně, kterým se provozovateli úložišť eDisk.cz a Sledujteto.cz ukládá povinnost neumožnit nahrávání a stahování chráněných děl televizních skupin Nova a Prima. Soud tak potvrdil argumentaci AKTV, že se provozovatel úložiště dopustil nekalosoutěžního jednání označovaného jako „černé pasažérství“ či „free riding“ (také jako „nepřípustné parazitní kořistění“). Podobná rozhodnutí byla v minulých měsících vydána také proti dalším úložištím.

V rámci svých aktivit se AKTV intenzivně zaměřuje na boj proti nelegálnímu šíření televizních seriálů a jiných chráněných děl, a to zejména v prostředí internetových úložišť. Stěžejní právní argumentace, kterou AKTV pro potírání internetového pirátství zvolila, byla ze strany soudů opakovaně vyhodnocena jako správná. Těmi dosud nejvýznamnějšími úspěchy jsou potvrzená předběžná opatření vydaná proti provozovatelům platformy Fastshare nebo úložišť eDisk.cz a Sledujteto.cz.

Televizní vysílatelé dlouhodobě vynakládají vysoké finanční prostředky na tvorbu původních českých seriálů a jiných audiovizuálních děl následně zveřejňovaných v rámci televizního vysílání nebo online videotékách Voyo a prima+. Souběžně s tím jsou však tyto exkluzivní seriály, filmy či pořady prakticky obratem po oficiálním zveřejnění nelegálně šířeny prostřednictvím internetových úložišť, kde jsou uživatelům k dispozici ke stažení nebo online přehrání. Tato úložiště, jako např. eDisk.cz nebo Sledujteto.cz, poskytují svým uživatelům nejen prostor k nahrávání a stahování těchto děl, ale samy i takové protiprávní jednání podporují tím, že odměňují aktivní uživatele, kteří nahrávají populární tituly, které pak další uživatelé stahují nebo sledují online.

„Rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě a Krajského soudu v Brně, která obě potvrdil Vrchní soud v Olomouci, pro nás znamená významný průlom v dosavadní rozhodovací praxi a velmi důležitý signál pro všechny nositele autorských práv. Každý rok vynakládáme stovky milionů korun na výrobu původní české tvorby pro naše diváky, přičemž prakticky všechna díla jsou okamžitě po zveřejnění nelegálně sdílena. To zásadním způsobem poškozuje náš obchodní model a snižuje návratnost našich investic. Absurdní je, že provozovatelé úložišť pak na našem atraktivním obsahu významně profitují, například prodejem kreditů na stahování nebo dokonce reklamou umístěnou vedle našeho autorsky chráněného obsahu,“

říká Klára Brachtlová, prezidentka Asociace komerčních televizí.

Právní kroky vůči provozovatelům úložišť eDisk.cz a Sledujteto.cz zahájila AKTV v průběhu letošního roku. Na jaře podala AKTV návrh na vydání předběžného opatření ke Krajskému soudu v Ostravě proti provozovateli Fastshare a na podzim obdobný návrh proti provozovateli eDisk.cz a Sledujteto.cz ke Krajskému soudu v Brně. Oba soudy předběžná opatření vydaly s odůvodněním, že zisk platforem je vytvářen prostřednictvím soustavného neoprávněného šíření titulů, jejichž vznik financují výhradně Nova a Prima. Provozovatelům předmětných úložišť tak byla uložena povinnost zdržet se umožňování nahrávání, stahování nebo on-line sledování exkluzivních audiovizuálních děl televizních skupin Nova a Prima. Předběžné opatření pak potvrdil Vrchní soud v Olomouci jako soud odvolací.

„Máme velkou radost, že soud potvrdil náš právní názor, že nelze připustit, aby jiní soutěžitelé aktivně umožňovali, podporovali a rozvíjeli podnikání založené na získávání majetkového prospěchu z jednání jejich uživatelů, které je však založeno na masivním porušování cizích autorských majetkových práv. Soud přitom vzal za prokázané, že tím může být oběma televizním skupinám způsobena újma spočívající zejména v odlivu diváků, v rozmělnění a ztrátě exkluzivity jednotlivých seriálů, snížení zájmu o jimi nabízené videotéky, ale rovněž ve snížení příjmů z reklamy a zisku z předplatného za služby na vyžádání,“

doplňuje právní zástupkyně Asociace komerčních televizí doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D., z Legato advokátní kancelář.

„Naší dlouhodobou snahou je ochránit náš obsah a v maximální možné míře zabránit jeho znehodnocování. Jsme připraveni s provozovateli internetových úložišť jednat a společně nastavit takové podmínky a technická opatření, která zamezí nelegálnímu sdílení. Pokud ale tito podnikatelé namísto dialogu s námi raději převedou provoz své služby na jinou doménu, nebo změní provozovatele na zahraniční společnost se sídlem na Seychelách, pak to považujeme za jasný signál, že se spíše svým zákonným povinnostem snaží všemožně vyhnout a dodržování práva je jim lhostejné,“

doplňuje Klára Brachtlová.

Kromě právních kroků vůči provozovatelům úložišť, na kterých se nejvíce porušují autorská práva, se Asociace komerčních televizí dlouhodobě zaměřuje také na osvětovou činnost. V rámci těchto aktivit provozuje informační stránku o autorských právech, která je k dispozici na adrese aktv.cz/copyright. Zájemci zde najdou slovníček s výkladem pojmů k tématu ochrany duševního vlastnictví, odpovědi na časté dotazy (FAQ) a také pravidelné aktuality zaměřené na internetové pirátství. K dispozici je i aktuální série článků k nové studii Porušování autorských práv online v Evropské unii, kterou zveřejnil Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO).