ASOCIACE KOMERČNÍCH TELEVIZÍ DOSÁHLA VÝZNAMNÉHO ÚSPĚCHU V PROTIPIRÁTSKÉM BOJI


Vrchní soud v Olomouci potvrdil předběžné opatření vydané na návrh Asociace komerčních televizí Krajským soudem v Brně, kterým se provozovateli úložišť eDisk.cz a Sledujteto.cz ukládá povinnost neumožnit nahrávání a stahování chráněných děl televizních skupin Nova a Prima. Soud tak potvrdil argumentaci AKTV, že se provozovatel úložiště dopustil nekalosoutěžního jednání označovaného jako „černé pasažérství“ či „free riding“ (také jako „nepřípustné parazitní kořistění“). Podobná rozhodnutí byla v minulých měsících vydána také proti dalším úložištím.

V rámci svých aktivit se AKTV intenzivně zaměřuje na boj proti nelegálnímu šíření televizních seriálů a jiných chráněných děl, a to zejména v prostředí internetových úložišť. Stěžejní právní argumentace, kterou AKTV pro potírání internetového pirátství zvolila, byla ze strany soudů opakovaně vyhodnocena jako správná. Těmi dosud nejvýznamnějšími úspěchy jsou potvrzená předběžná opatření vydaná proti provozovatelům platformy Fastshare nebo úložišť eDisk.cz a Sledujteto.cz.

Televizní vysílatelé dlouhodobě vynakládají vysoké finanční prostředky na tvorbu původních českých seriálů a jiných audiovizuálních děl následně zveřejňovaných v rámci televizního vysílání nebo online videotékách Voyo a prima+. Souběžně s tím jsou však tyto exkluzivní seriály, filmy či pořady prakticky obratem po oficiálním zveřejnění nelegálně šířeny prostřednictvím internetových úložišť, kde jsou uživatelům k dispozici ke stažení nebo online přehrání. Tato úložiště, jako např. eDisk.cz nebo Sledujteto.cz, poskytují svým uživatelům nejen prostor k nahrávání a stahování těchto děl, ale samy i takové protiprávní jednání podporují tím, že odměňují aktivní uživatele, kteří nahrávají populární tituly, které pak další uživatelé stahují nebo sledují online.

„Rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě a Krajského soudu v Brně, která obě potvrdil Vrchní soud v Olomouci, pro nás znamená významný průlom v dosavadní rozhodovací praxi a velmi důležitý signál pro všechny nositele autorských práv. Každý rok vynakládáme stovky milionů korun na výrobu původní české tvorby pro naše diváky, přičemž prakticky všechna díla jsou okamžitě po zveřejnění nelegálně sdílena. To zásadním způsobem poškozuje náš obchodní model a snižuje návratnost našich investic. Absurdní je, že provozovatelé úložišť pak na našem atraktivním obsahu významně profitují, například prodejem kreditů na stahování nebo dokonce reklamou umístěnou vedle našeho autorsky chráněného obsahu,“

říká Klára Brachtlová, prezidentka Asociace komerčních televizí.

Právní kroky vůči provozovatelům úložišť eDisk.cz a Sledujteto.cz zahájila AKTV v průběhu letošního roku. Na jaře podala AKTV návrh na vydání předběžného opatření ke Krajskému soudu v Ostravě proti provozovateli Fastshare a na podzim obdobný návrh proti provozovateli eDisk.cz a Sledujteto.cz ke Krajskému soudu v Brně. Oba soudy předběžná opatření vydaly s odůvodněním, že zisk platforem je vytvářen prostřednictvím soustavného neoprávněného šíření titulů, jejichž vznik financují výhradně Nova a Prima. Provozovatelům předmětných úložišť tak byla uložena povinnost zdržet se umožňování nahrávání, stahování nebo on-line sledování exkluzivních audiovizuálních děl televizních skupin Nova a Prima. Předběžné opatření pak potvrdil Vrchní soud v Olomouci jako soud odvolací.

„Máme velkou radost, že soud potvrdil náš právní názor, že nelze připustit, aby jiní soutěžitelé aktivně umožňovali, podporovali a rozvíjeli podnikání založené na získávání majetkového prospěchu z jednání jejich uživatelů, které je však založeno na masivním porušování cizích autorských majetkových práv. Soud přitom vzal za prokázané, že tím může být oběma televizním skupinám způsobena újma spočívající zejména v odlivu diváků, v rozmělnění a ztrátě exkluzivity jednotlivých seriálů, snížení zájmu o jimi nabízené videotéky, ale rovněž ve snížení příjmů z reklamy a zisku z předplatného za služby na vyžádání,“

doplňuje právní zástupkyně Asociace komerčních televizí doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D., z Legato advokátní kancelář.

„Naší dlouhodobou snahou je ochránit náš obsah a v maximální možné míře zabránit jeho znehodnocování. Jsme připraveni s provozovateli internetových úložišť jednat a společně nastavit takové podmínky a technická opatření, která zamezí nelegálnímu sdílení. Pokud ale tito podnikatelé namísto dialogu s námi raději převedou provoz své služby na jinou doménu, nebo změní provozovatele na zahraniční společnost se sídlem na Seychelách, pak to považujeme za jasný signál, že se spíše svým zákonným povinnostem snaží všemožně vyhnout a dodržování práva je jim lhostejné,“

doplňuje Klára Brachtlová.

Kromě právních kroků vůči provozovatelům úložišť, na kterých se nejvíce porušují autorská práva, se Asociace komerčních televizí dlouhodobě zaměřuje také na osvětovou činnost. V rámci těchto aktivit provozuje informační stránku o autorských právech, která je k dispozici na adrese aktv.cz/copyright. Zájemci zde najdou slovníček s výkladem pojmů k tématu ochrany duševního vlastnictví, odpovědi na časté dotazy (FAQ) a také pravidelné aktuality zaměřené na internetové pirátství. K dispozici je i aktuální série článků k nové studii Porušování autorských práv online v Evropské unii, kterou zveřejnil Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO).