Velká mediální novela

Mediální asociace reprezentující nejvýznamnější mediální domy, televizní a rádiové vysílatele, online a tiskové vydavatele

Číst více

Politická reklama

K probíhajícím jednáním nad návrhem Nařízení Evropského parlamentu a Rady o transparentnosti a cílení politické reklamy považujeme

Číst více

Evropský akt o svobodě sdělovacích prostředků (EMFA)

Jako Asociace komerční televizí (AKTV) chápeme, že cílem Evropské komise při předložení tohoto návrhu je zajistit možnost poskytovatelům

Číst více

„SLAPPs“

Aktualizované stanovisko Asociace komerčních televizí, AKTV, v návaznosti na dohodu členských států EU na obecném přístupu

Číst více

Legislativa

Televizní vysílání v České republice se řídí platnými zákony, ať už to jsou obecné legislativní předpisy, specializované zákony týkající se reklamy, audiovizuálních služeb a autorských práv, nebo vybrané právní předpisy Evropské unie.

Zmíněné obecné legislativní předpisy zahrnují ústavní zákon 1/1993 Sb., Ústava České republiky, zákon 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod a zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Mezi specializované zákony o reklamě, kterými se vysílatelé řídí, patří zejména následující právní předpisy o provozování rozhlasového a televizního vysílání a zákon o audiovizuálních dílech:

Velký důraz je kladen také na maximálně odpovědný přístup k  ochraně osobních údajů a na dodržování požadavků souvisejících právních předpisů:

Další z klíčových oblastí legislativy jsou právní předpisy týkající se autorských práv jako jedné z forem duševního vlastnictví. Otázku právních vztahů mezi uživateli a tvůrci autorských děl řeší zejména zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon.

V otázkách týkajících se trestní odpovědnosti a sankcí a rovněž postupů a procesů trestního řízení je pro vysílatele závaznou právní normou zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník a zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád. Právní odpovědnost mládeže upravuje zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže.

Mezi další právní předpisy, které jsou pro aktivity vysílatelů klíčové, patří zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a rovněž  zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Evropská legislativa

Z legislativy Evropské unie jsou pro činnost AKTV klíčové zejména předpisy týkající se audiovizuálních a digitálních služeb, předpisy zaměřené na ochranu autorských práv, soukromí a osobních údajů v neposlední řadě rovněž předpisy týkající se reklamy. Konkrétně se jedná o následující směrnice a nařízení:

Televizní vysílání v České republice se řídí platnými zákony, ať už to jsou obecné legislativní předpisy nebo specializované zákony o reklamě, audiovizuálních službách nebo autorském právu.

Legislativa ČR

Legislativa EU, včetně
legislativy připravované