Stanoviska

Stanovisko Asociace komerčních televizí k tzv. „velké mediální novele“ představené ministrem kultury Baxou v září 2023

ZÁŘÍ 2023

Dne 5. září 2023 představil na tiskové konferenci ministr kultury Martin Baxa společně se zástupci vládní pětikoalice Novelu zákona o České televizi a Českém rozhlasu a zákona o rozhlasových a televizních poplatcích.

V průběhu tiskové konference opakovaně zaznělo, že ministerstvo je v pravidelném kontaktu se zástupci vysílatelů, že s nimi byl návrh novely projednán a že při jeho přípravě byl kladen důraz na to, aby nedošlo k rozkolísání mediálního trhu.

Členové Asociace komerčních televizí, z.s., televizní skupiny Nova, Prima a Óčko, se v uplynulých dnech seznámili s oznámením ministra kultury i s obsahem navrhované novely. S velkým rozčarováním bohužel musíme konstatovat, že jsme o znění předložené novely nebyli vůbec informováni, natož aby s námi byla projednána.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společný rámec pro mediální služby na vnitřním trhu (Evropský akt o svobodě sdělovacích prostředků) a mění směrnice 2010/13/EU (EMFA)

Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a common framework for media services in the internal market (European Media Freedom Act) and amending Directive 2010/13/EU

KVĚTEN 2023
Jako Asociace komerční televizí (AKTV) chápeme, že cílem Evropské komise při předložení tohoto návrhu je zajistit možnost poskytovatelům mediálních služeb poskytovat své služby svobodně a nezávisle na otevřeném a transparentním trhu, tedy na trhu, který umožňuje pluralitu mediálních aktérů a názorů a jsme si vědomi, že nezávislé mediální služby hrají na vnitřním trhu jedinečnou úlohu. Ač se domníváme, že další regulace pro vysílatele není potřeba a již jsme upozorňovali, že bychom spíše uvítali její uvolnění, tak v případě, že v evropském prostoru bude existovat shoda, že regulace má být přijata, pak je třeba řešit zejména praktické dopady, které bude na vysílatele mít.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob, které se podílejí na účasti veřejnosti, před zjevně neopodstatněnými nebo zneužívajícími soudními řízeními („strategickými žalobami proti účasti veřejnosti“, „SLAPPs“)

Directive of the European Parliament and of the Council on protecting persons who engage in public participation from manifestly unfounded or abusive court proceedings (“Strategic lawsuits against public participation”)

ČERVEN 2023

Aktualizované stanovisko Asociace komerčních televizí, AKTV, v návaznosti na dohodu členských států EU na obecném přístupu. Jak jsme již uvedli v naší pozici z července minulého roku…

ČERVENEC 2022

Z pozice televizních vysílatelů podporujeme a vítáme snahu EP a Rady k podpoře demokracie a posílení názorové plurality s cílem chránit novináře a obecně další ochránce lidských práv.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady o transparentnosti a cílení politické reklamy

Regulation of the European Parliament and of the Council on the transparency and targetting of political advertising

ČERVENEC 2022
Jsme toho názoru, že pro nastavení zdravého trhu je nezbytně nutné upřesnění definice politické reklamy v tom směru, že politickou reklamou bude v návrhu míněna výhradně online politická reklama, a to mimo jiné i proto, aby nedošlo k podkopání nebo ovlivnění stávajících fungujících regulačních rámců a vnitrostátních definic politické reklamy. S ohledem na fakt, že politická reklama je v členských státech nějakým způsobem v národních legislativách zakotvena, zdůrazňujeme, že je zásadní velmi pečlivě posoudit, jak navrhovaná právní úprava koresponduje se stávajícími vnitrostátními definicemi politické reklamy.

Televizní vysílání v České republice se řídí platnými zákony, ať už to jsou obecné legislativní předpisy nebo specializované zákony o reklamě, audiovizuálních službách nebo autorském právu.

Legislativa ČR

Legislativa EU, včetně
legislativy připravované