Vyjádření Asociace komerčních televizí k návrhu Nařízení Evropského parlamentu a Rady o transparentnosti a cílení politické reklamy

DUBEN 2024

V úterý 27. února 2024 Evropský Parlament na plenárním zasedání velkou většinou schválil nová pravidla pro transparentnost politické reklamy poté, co dne 6. listopadu 2023 Evropský parlament, Rada EU a Evropská komise dosáhly politické dohody o tomto nařízení. Přijatý právní předpis dne 11. března 2024 formálně přijala i Rada, Evropský parlament podepsal nařízení 13. března 2024 a nařízení bylo následně vyhlášeno v Úředním věstníku EU s tím, že nabylo platnosti 20 dní po vyhlášení.

Návrh předložila Evropská Komise jako součást akčního plánu pro evropskou demokracii k doplnění Zákona o digitálních službách ke specifické otázce transparentnosti politické reklamy online. Nařízení si klade za cíl řešit různé obavy vzniklé v důsledku výskytu online politické reklamy, jako je nedostatečná transparentnost jednotlivých reklam a kampaní, zneužívání osobních údajů a potenciální využívání těchto mezer ze strany politických aktérů.

Ač v obecné rovině vítáme dosaženou shodu nad přijatým dokumentem, který má potenciál přinést více transparentnosti a zajistit ochranu osobních údajů v prostředí online politických reklam, zároveň musíme vyjádřit i naše znepokojení, že text nařízení stále obsahuje řadu nedostatků, na které bylo opakovaně poukazováno ještě v průběhu legislativního procesu, a ke kterým jsme se i my, jako soukromí vysílatelé, vymezili v našem vyjádření z července 2022.  Ač jsme přesvědčení, že předmětné nařízení bylo míněno jako odrazový můstek k zajištění transparentnosti online kampaní, text nařízení tyto ambice zcela nenaplnil (jako kupř. vágní definice přetrvávající i v konečném textu).

Oceňujeme, že konečný text definice politické reklamy obsahuje kritéria založená na odměňování, nicméně musíme vyjádřit jisté zklamání, že předmětná definice nebyla upřesněna v tom směru, že politickou reklamou není v nařízení míněna výhradně online politická reklama, a to mimo jiné i proto, aby nedošlo k podkopání nebo ovlivnění stávajících fungujících regulačních rámců a vnitrostátních definic politické reklamy, neboť jak jsme již uvedli v našem předchozím vyjádření, problémy vnitřního trhu s ohledem na politickou reklamu se týkají pouze online prostředí.

Ustanovení, které naopak velmi vítáme, a které se po jednáním nad textem promítlo i v konečném textu nařízení, jsou pasáže týkající se politických názorů vyjádřených v pořadech i přijaté změny, jejichž cílem byl záměr, aby nedošlo k neúměrnému ovlivnění audiovizuálních mediálních služeb, tedy aby text přijatého nařízení nebyl v nesouladu s AVMSD.

K ustanovením o transparentnosti považujeme za velmi přínosné, že úložiště byla zahrnuta do textu nařízení, tento krok je zásadní pro zajištění transparentnosti nejen u jednotlivých reklam, ale i u reklamních kampaní. Jak jsme již dříve uvedli, vítáme záměr řešit netransparentní politickou reklamu a její dopady na demokratický proces a demokratickou společnost, jsme přesvědčeni, že otázky vnitřního trhu jsou v zásadě spojeny s online sférou, tradiční politická reklama v tradičních médiích, když je tedy vůbec povolena, je již omezena na národní úroveň a striktně regulována.

V našem vyjádření z července 2022 jsme uvedli, že zdůrazňujeme, že je absolutní nutností, aby i online platformy byly přímo odpovědné za veškerý politický či jiný reklamní obsah, který je jejich prostřednictvím spotřebitelům zobrazován, a aby toto posouzení prováděly samy, a nikoliv se spoléhaly na prohlášení třetích subjektů, když na nás, jako na provozovatele lineárního vysílání, je tento požadavek již dávno  kladen. Rozdílná pravidla totiž přispívají k nerovnosti na trhu, což považujeme za velmi nevhodné. Věříme, že přijaté nařízení vyřeší nejpalčivější nerovnosti, na které jsme v našem předchozím vyjádření poukázali.

Na druhou stranu musíme uvést, že vítáme vyjasnění obsažená v článku 15, kde jsou představeny účinnější mechanismy mající za cíl, aby všichni dotčení hráči „prozkoumali“ a „vynaložili maximální úsilí k prozkoumání“ prohlášení sponzorů. Jak jsme již dříve zmínili, my, jako komerční televize, hrajeme hlavní roli v informování veřejnosti tím, že poskytujeme rozmanité, důvěryhodné a ověřené zprávy a politické zpravodajství, to vše za situace, kdy jsme regulováni maximálně možnou mírou. Není důvod, aby se digitální platformy vyhýbaly odpovědnosti za reklamní obsah, který vybírají, umisťují, propagují a v konečném důsledku z něj profitují.

Závěrem lze shrnout, že konečný text nařízení byl po proběhlém legislativním procesu výrazně vylepšen, doplněn a propojen se stávající legislativou (jmenovat můžeme kupř. AVMSD, DSA a GDPR). Přesto stále obsahuje řadu ustanovení, která zůstávají s otazníkem, která by bylo možné během implementace vyřešit. Považujeme za zásadní, aby bylo zajištěno, že nová pravidla nebudou kontraproduktivní, bránící politickému vyjadřování, místo aby jej podporovala transparentním a efektivním způsobem. Ač tedy v našem vyjádření poukazujeme na mnohá úskalí nařízení, v obecném principu vítáme snahu, jejímž cílem bylo stanovení pravidel pro online poskytovatele služeb politické reklamy, i když toho dle našeho názoru mohlo být dosaženo vhodnějším způsobem, tedy schválením nařízení, které by zachovalo stávající rámce pro regulované (tradiční) hráče a pro „nové“ hráče, dosud neregulované, použita pravidla zcela rovnocenná.

ČERVENEC 2022

Vyjádření Asociace komerčních televizí k návrhu Nařízení Evropského parlamentu a Rady o transparentnosti a cílení politické reklamy

K probíhajícím jednáním nad návrhem Nařízení Evropského parlamentu a Rady o transparentnosti a cílení politické reklamy považujeme za nutné úvodem zdůraznit, že problémy vnitřního trhu s ohledem na politickou reklamu se týkají pouze online prostředí, z této reálné situace pak plynou naše stanoviska, která níže uvádíme.

Jsme toho názoru, že pro nastavení zdravého trhu je nezbytně nutné upřesnění definice politické reklamy v tom směru, že politickou reklamou bude v návrhu míněna výhradně online politická reklama, a to mimo jiné i proto, aby nedošlo k podkopání nebo ovlivnění stávajících fungujících regulačních rámců a vnitrostátních definic politické reklamy. S ohledem na fakt, že politická reklama je v členských státech nějakým způsobem v národních legislativách zakotvena, zdůrazňujeme, že je zásadní velmi pečlivě posoudit, jak navrhovaná právní úprava koresponduje se stávajícími vnitrostátními definicemi politické reklamy.

Vítáme záměr řešit netransparentní politickou reklamu a její dopady na demokratický proces a demokratickou společnost. V souladu s uvedenými cíli a posouzením dopadů vidíme, že otázky vnitřního trhu jsou v zásadě spojeny s online sférou, tradiční politická reklama v tradičních médiích, když je tedy vůbec povolena, je omezena na národní úroveň a striktně regulována.

Zdůrazňujeme také, že je absolutní nutností, aby i online platformy byly přímo odpovědné za veškerý reklamní obsah, který je jejich prostřednictvím spotřebitelům zobrazován – politický či jiný – a aby toto posouzení prováděly samy, a nikoliv se spoléhaly na prohlášení třetích subjektů. Toto řešení by bylo mnohem efektivnější; v této souvislosti je třeba poznamenat, že v současnosti je tento požadavek na nás, jako na provozovatele lineárních vysílání, již kladen, tudíž rozdílná pravidla přispívají k nerovnosti na trhu, což považujeme za velmi nevhodné. My, jako komerční televize, hrajeme hlavní roli v informování veřejnosti tím, že poskytujeme rozmanité, důvěryhodné a ověřené zprávy a politické zpravodajství, to vše za situace, kdy jsme regulováni maximálně možnou mírou. Není důvod, aby se digitální platformy vyhýbaly odpovědnosti za reklamní obsah, který vybírají, umisťují, propagují a v konečném důsledku z něj profitují.

Chápeme, že základním odůvodněním nařízení je řešení online sféry, tudíž řešení mezery mezi neregulovanými a regulovanými hráči, vítáme proto snahy o stanovení pravidel pro online poskytovatele služeb politické reklamy. Toho lze nejlépe dosáhnout zaměřením opatření na poskytovatele online služeb, konkrétně vyrovnáním povinností pro platformy pro sdílení videa a sociální sítě. Vyzýváme proto, aby bylo schváleno nařízení, které zachová stávající rámce pro regulované (tradiční) hráče, čímž bude respektován vnitrostátní rámec právní úpravy a použijí se rovnocenná pravidla pro neregulované hráče.

Co se týče problematiky neoznačené politické reklamy, tady jsme přesvědčeni, stejně jako ostatní evropská sdružení lineárních vysílatelů, že by neměla být vůbec zveřejňována, v případě, že by nesplňovala pravidla transparentnosti.

Zastáváme názor, že je zcela zásadní, aby poskytovatelé online služeb politické reklamy měli možnost spojit konkrétní neoznačené politické reklamy s právnickými nebo fyzickými osobami, tedy před zveřejněním reklam by měli ověřit totožnost zákazníků. Platformy tedy musí být povinny udržovat transparentní a aktuální úložiště.

Jsme přesvědčeni, že cílem navrhovaného nařízení by nemělo být usnadnění přeshraničního poskytování služeb politické reklamy. Politická reklama není službou jako ostatní služby, a to vzhledem k jejímu dopadu na naši demokracii. Cílem by mělo být napravení nerovnováhy a ochránění národní demokratické diskuse, nikoliv podpora přeshraničních obchodních modelů.

Stejně jako partnerská asociace ACT i my vítáme vyjasnění navržená francouzským předsednictvím v 19. bodě odůvodnění a čl. 2 odst. 2, pokud jde o politické názory vyjádřené v pořadech a sladění s definicemi ve směrnici o audiovizuálních mediálních službách (AVMSD).

Podporujeme i všechny ostatní návrhy na změny mající za cíl, aby nedošlo k neúměrnému ovlivnění audiovizuálních mediálních služeb, a aby byly v souladu s AVMSD.