Vyjádření Asociace komerčních televizí k návrhu Nařízení Evropského parlamentu a Rady o transparentnosti a cílení politické reklamy

ČERVENEC 2022

K probíhajícím jednáním nad návrhem Nařízení Evropského parlamentu a Rady o transparentnosti a cílení politické reklamy považujeme za nutné úvodem zdůraznit, že problémy vnitřního trhu s ohledem na politickou reklamu se týkají pouze online prostředí, z této reálné situace pak plynou naše stanoviska, která níže uvádíme.

Jsme toho názoru, že pro nastavení zdravého trhu je nezbytně nutné upřesnění definice politické reklamy v tom směru, že politickou reklamou bude v návrhu míněna výhradně online politická reklama, a to mimo jiné i proto, aby nedošlo k podkopání nebo ovlivnění stávajících fungujících regulačních rámců a vnitrostátních definic politické reklamy. S ohledem na fakt, že politická reklama je v členských státech nějakým způsobem v národních legislativách zakotvena, zdůrazňujeme, že je zásadní velmi pečlivě posoudit, jak navrhovaná právní úprava koresponduje se stávajícími vnitrostátními definicemi politické reklamy.

Vítáme záměr řešit netransparentní politickou reklamu a její dopady na demokratický proces a demokratickou společnost. V souladu s uvedenými cíli a posouzením dopadů vidíme, že otázky vnitřního trhu jsou v zásadě spojeny s online sférou, tradiční politická reklama v tradičních médiích, když je tedy vůbec povolena, je omezena na národní úroveň a striktně regulována.

Zdůrazňujeme také, že je absolutní nutností, aby i online platformy byly přímo odpovědné za veškerý reklamní obsah, který je jejich prostřednictvím spotřebitelům zobrazován – politický či jiný – a aby toto posouzení prováděly samy, a nikoliv se spoléhaly na prohlášení třetích subjektů. Toto řešení by bylo mnohem efektivnější; v této souvislosti je třeba poznamenat, že v současnosti je tento požadavek na nás, jako na provozovatele lineárních vysílání, již kladen, tudíž rozdílná pravidla přispívají k nerovnosti na trhu, což považujeme za velmi nevhodné. My, jako komerční televize, hrajeme hlavní roli v informování veřejnosti tím, že poskytujeme rozmanité, důvěryhodné a ověřené zprávy a politické zpravodajství, to vše za situace, kdy jsme regulováni maximálně možnou mírou. Není důvod, aby se digitální platformy vyhýbaly odpovědnosti za reklamní obsah, který vybírají, umisťují, propagují a v konečném důsledku z něj profitují.

Chápeme, že základním odůvodněním nařízení je řešení online sféry, tudíž řešení mezery mezi neregulovanými a regulovanými hráči, vítáme proto snahy o stanovení pravidel pro online poskytovatele služeb politické reklamy. Toho lze nejlépe dosáhnout zaměřením opatření na poskytovatele online služeb, konkrétně vyrovnáním povinností pro platformy pro sdílení videa a sociální sítě. Vyzýváme proto, aby bylo schváleno nařízení, které zachová stávající rámce pro regulované (tradiční) hráče, čímž bude respektován vnitrostátní rámec právní úpravy a použijí se rovnocenná pravidla pro neregulované hráče.

Co se týče problematiky neoznačené politické reklamy, tady jsme přesvědčeni, stejně jako ostatní evropská sdružení lineárních vysílatelů, že by neměla být vůbec zveřejňována, v případě, že by nesplňovala pravidla transparentnosti.

Zastáváme názor, že je zcela zásadní, aby poskytovatelé online služeb politické reklamy měli možnost spojit konkrétní neoznačené politické reklamy s právnickými nebo fyzickými osobami, tedy před zveřejněním reklam by měli ověřit totožnost zákazníků. Platformy tedy musí být povinny udržovat transparentní a aktuální úložiště.

Jsme přesvědčeni, že cílem navrhovaného nařízení by nemělo být usnadnění přeshraničního poskytování služeb politické reklamy. Politická reklama není službou jako ostatní služby, a to vzhledem k jejímu dopadu na naši demokracii. Cílem by mělo být napravení nerovnováhy a ochránění národní demokratické diskuse, nikoliv podpora přeshraničních obchodních modelů.

Stejně jako partnerská asociace ACT i my vítáme vyjasnění navržená francouzským předsednictvím v 19. bodě odůvodnění a čl. 2 odst. 2, pokud jde o politické názory vyjádřené v pořadech a sladění s definicemi ve směrnici o audiovizuálních mediálních službách (AVMSD).

Podporujeme i všechny ostatní návrhy na změny mající za cíl, aby nedošlo k neúměrnému ovlivnění audiovizuálních mediálních služeb, a aby byly v souladu s AVMSD.