Asociace komerčních televizí je samoregulátor zapsaný u

Co je samoregulace

Samoregulátor neboli samoregulační orgán je instituce, která byla založena v souladu s právními předpisy České republiky (zákon 231/2001 Sb.) a jejímž posláním je zajistit, aby provozovatelé vysílání, poskytovatelé audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání a souvisejících služeb a platforem kultivovali poskytované služby do podoby podporující jejich další rozvoj a dodržovali pravidla stanovená v etickém kodexu pro provádění samoregulace.

Princip samoregulace spočívá v tom, že provozovatelé vysílání, poskytovatelé audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání nebo poskytovatelé služeb platforem pro sdílení videonahrávek přistupují k samoregulací ve svém zájmu, za tím účelem se písemně zavazují dodržovat pravidla stanovená v etickém kodexu.

Označování pořadů

Označování pořadů představuje přehledný systém značení vysílaných děl, seriálů a filmů z hlediska přítomnosti potenciálně závadného obsahu a vhodnosti jejich sledování podle věkové kategorie diváka.

Televize jsou ze zákona povinny označovat pořady, které by mohly narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj nezletilých osob, grafickým znakem „18+“. Toto označení signalizuje možnou závadnost obsahu pro nezletilé osoby. Kromě znaku „18+“ v orientaci pomáhají také jednoduché piktogramy, které poskytují dodatečné informace o konkrétním typu potenciálně závadného obsahu.

K označování pořadů komerční televize přistupují na bázi samoregulace, inspirací pro značení se stal zejména nizozemský model Kijkwijzer, který je považován za nejpropracovanější v Evropě.

Existují zásadní kulturní rozdíly mezi jednotlivými teritorii ve světě, například v Evropě je větší tolerance k nahotě a menší tolerance k hrubému násilí. Zatímco v USA mají přísnější měřítko na nahotu a jsou benevolentnější k hrubému násilí. Proto nelze označování pořadů přebírat rovnou od distributorů. Z tohoto důvodu vzniká pod záštitou AKTV společný projekt jejích členů za účelem standardizovaného posuzování závadnosti pořadů – jednotná databáze, která pořady rozdělí do kategorií.

Značení rizikových obsahů zahrnuje tyto kategorie: pornografie, hrubé samoúčelné násilí, násilí, strach a děsy, alkohol a drogy, sex a vulgarismy. Pokud vyhodnocovaný pořad obsahuje prvek pornografie či hrubého samoúčelného násilí, je pořad zcela vyloučen z vysílání. Podle míry a kontextu ztvárnění dalších sledovaných kategorií potenciálně ohrožujících obsahů je pořadu přiřazen label přístupnosti od 4, 8, nebo 15 let. Za výslednou klasifikaci pořadu bude odpovědný dramaturg.

Příklady značení potenciálně závadného obsahu

Označování pořadů zpřesňuje a doplňuje informace o povaze potenciální závadnosti pořadu. Jednoduché značky se zobrazují ve dvou možných formách:

  1. za popisem pořadu:  „18+ (Strach, Násilí, Vulgarismy, seXDrogy
  2. ve zkratkách: „*(S,N,V,X,D)“ na obrazovce v EPG u názvu pořadu

Skupina Nova označuje textově i graficky informace v popisech pořadů a v elektronickém programovém průvodci (program, EPG), aby poskytovala jasné informace o vhodnosti obsahu ve vysílaných pořadech. Základním kritériem pro nasazování pořadů do vysílání a označování potenciální závadnosti je skutečnost, zda by pořady mohly vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj nezletilých osob. Označování pořadů je zajištěno prostřednictvím samoregulace, tedy pokud by pořad mohl být nevhodný, tak jej programoví pracovníci opatří věkovým doporučením 18+ včetně závadných prvků a pořad je zařazen do vysílání po 22. hodině. Označení 18+ je pak viditelné na obrazovce po celou dobu vysílání. V interní programové databázi navíc existuje velké množství pořadů, u kterých jsou k dispozici dvě vysílací verze. Jedna je určená pro vysílaní po 22. hodině a druhá pro vysílaní přes den, kde jsou potenciálně závadné scény upraveny.

Prima

Nova

Značky pro sluchově
a zrakově postižené

Podobně, jak pořady s potenciálně závadným obsahem, jsou v TV vysílání a v programových průvodcích uváděny i zkratky pro sluchově nebo zrakově postižené diváky.

Značka ST:  Pokud je u pořadu uvedena tato značka, pak je možné v nastavení televizoru zapnout Skryté Titulky pro sluchově postižené.

Značka AD: AuDiopopis (též Audio Description), tedy zvukový doprovodný popis obrazového děje pro diváky s postižením zraku, lze zapnout a samostatně regulovat hlasitost v menu televize.