1. Informace o provozovateli Webové stránky aktv.cz a jejich subdomény (dále jen „Webové stránky“) jsou provozovány Asociací komerčních televizí (dále jen „AKTV“) se sídlem Praha 10, Vinohradská 3217/167 IČO: 05939704, vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka L 67929.
  1. Jakékoli dotazy nebo upozornění týkající se používání Webových stránek nebo fungování na nich provozovaných služeb (dále jen „Služby “) mohou být adresovány AKTV:
   1. prostřednictvím kontaktního formuláře zpřístupněného na Webových stránkách;
   2. e-mailem zaslaným na následující adresu: aktv@aktv.cz
 2. Obecná ustanovení
  1. Přístup a používání Webových stránek podléhá těmto „Podmínkám užívání webových stránek aktv.cz“ (dále jen „Podmínky“), „Informaci o ochraně osobních údajů“ a právním předpisům ČR. Vstup na Webové stránky předpokládá úplný souhlas uživatele bez jakýchkoli výhrad s těmito Podmínkami.
  2. Podmínky upravují výhradně vztah mezi návštěvníkem Webových stránek (dále jen „Uživatel stránek “) a AKTV při používání Webových stránek.
  3. AKTV si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tyto Podmínky měnit a aktualizovat.
 3. Informace o aplikacích třetích stran
  1. Webové stránky mohou obsahovat aplikace třetích stran, jako je např. Facebook, Twitter a Google (dále jen „aplikace třetích stran“). Tyto aplikace podléhají vlastním podmínkám užívání a zásadám ochrany osobních údajů, které lze nalézt na příslušných webových stránkách příslušných poskytovatelů těchto aplikací.
  2. Aplikace třetích stran nejsou kontrolovány ze strany AKTV, která proto v tomto ohledu za ně nenese žádnou odpovědnost.
 4. Obsah Webových stránek
  1. Webové stránky poskytují informace a novinky o AKTV, její činnosti, členech AKTV a televizním průmyslu (např. tiskové zprávy, průzkumy, události apod.).
  2. Pouhá návštěva a prohlížení webových stránek je neomezené a bezplatné. Přístup k některým službám nebo informacím je možný pouze po předchozí registraci vyplněním a odesláním online formuláře na Webové stránce (dále jen „služby pro členy“).
  3. AKTV si vyhrazuje právo přestat nabízet služby zdarma a začít je nabízet za úplatu.
  4. Služby pro členy představují poskytování přístupu k dodatečnému obsahu Webových stránek (např. výzkumné práce, dokumenty, prezentace publikované AKTV, informace o ostatních členech).
  5. Obsah Webových stránek a všechny jejich součásti (ochranné známky, grafické prvky, loga, fotografie, animace, videa, text atd.) náleží AKTV nebo jejím partnerům či členům AKTV. Obsah Webových stránek je chráněn právem duševního vlastnictví (zejména autorským zákonem a právy souvisejícími, zákonem o ochranných známkám atd.) a nesmí být kopírován, rozšiřován nebo sdělován bez předchozího písemného svolení nebo licence AKTV nebo od držitele práv, jinak takové jednání představuje porušení autorského práva a/nebo ochranné známky.
  6. Uživatel stránek je oprávněn pouze k zobrazování a stahování obsahu Webových stránek pouze pro osobní potřebu za předpokladu, že žádným způsobem nezmění obsah Webových stránek a za předpokladu, že neodstraní údaj o autorovi nebo spoluautorech obsahu a uvede jako zdroj Webové stránky. Uživatel stránek se zdrží obcházení případných technických opatření k dokumentům a/nebo multimediálním prvkům, chránící takový obsah Webových stránek před neoprávněným rozmnožováním nebo upravováním. Kopírování je povoleno pouze pro osobní účely v souladu s autorským zákonem.
  7. Uživatel stránek není oprávněn:
   1. upravovat nebo kopírovat obsah Webových stránkách, s výjimkou podmínek uvedených v článku 4.6;
   2. užívat obsah Webových stránek k jakémukoli obchodnímu účelu nebo k jakékoli části jakéhokoli veřejného vystavení (ať už obchodního charakteru či nikoli);
   3. pokoušet se dekompilovat nebo zpětně analyzovat jakýkoli software obsažený na Webových stránkách;
   4. přenést obsah Webových stránek na webové stránky třetí osoby, nebo je duplikovat na jiném serveru.
  8. Jakékoli jiné užití Webových stránek a jejich součástí, které není výslovně povoleno v těchto Podmínkách, je zakázáno.
 5. Odpovědnost související s užíváním Webových stránek
  1. AKTV v co největší míře zajišťuje, aby Webové stránky zůstaly přístupné běžnému počtu uživatelů. AKTV nemůže zaručit normální fungování Webových stránek za všech okolností bez jakéhokoli přerušení nebo chyby, ani to, že jakékoli nedostatky budou okamžitě vyřešeny, ani to, že Webové stránky a server, na kterých jsou umístěny, jsou zcela bez virů nebo jiných škodlivých prvků.
  2. AKTV si vyhrazuje právo pozastavit nebo zastavit sdělování celých Webových stránek nebo jejich část kdykoli bez předchozího upozornění. AKTV nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu a/nebo škodu jakéhokoli druhu vyplývající z pozastavení, přerušení, (technického) zásahu, zpoždění, obtížného přístupu a/nebo zablokování přístupu k celým Webovým stránkám nebo jejich části nebo jakéhokoliv škodlivého softwaru nebo jiného škodlivého prvku přítomného na Webových stránkách. Uživatelé, kteří si všimnou přítomnosti virů nebo jiného malwaru na Webových stránkách, jsou laskavě žádáni, aby o tom informovali AKTV na následující adrese: aktv@aktv.cz, aby AKTV mohla přijmout vhodná opatření. AKTV doporučuje Uživatelům stránek, aby si na svá koncová zařízení nainstalovali vhodné firewally, antivirové programy a další software, aby je ochránil před jakýmkoli poškozením.
  3. Uživatelé stránek Webové stránky užívají a zobrazují na vlastní riziko.  Webové stránky, jejich součásti a veškeré informace, software, instalace a služby související s Webovými stránkami jsou sdělovány veřejnosti a bez jakýchkoli záruk a pouze v rozsahu vyplývajícím z kogentních ustanovení právních předpisů.   AKTV dále neodpovídá a neposkytuje žádnou záruku a nečiní žádné prohlášení pokud jde o přesnost, pravděpodobnost výsledků nebo spolehlivost užívání obsahu Webových stránek nebo jakékoli jejich součásti jakýmkoli způsobem. AKTV rovněž neodpovídá za informacemi obsažené na jiných webových stránkách, na které Webové stránky odkazují prostřednictvím hypertextových odkazů. V žádném případě AKTV nebo její partneři nenesou odpovědnost za jakoukoli újmu (přímou, nepřímou, hmotnou nebo nehmotnou, včetně újmy spojené se ztrátou dat nebo zisku nebo vedoucí k provozní ztrátě). vyplývající z užívání nebo nemožnosti užívat Webové stránky nebo jejich obsah
  4. Přítomnost technických nebo chyb v psaní či počtech na Webových stránkách nelze vyloučit. AKTV nezaručuje přesnost nebo úplnost ani aktualizaci obsahu svých Webových stránek. AKTV si vyhrazuje právo kdykoli a bez upozornění upravit obsah Webových stránek. AKTV se však nezavazuje aktualizovat Webové stránky pravidelně.
  5. Webové stránky třetích stran nejsou kontrolovány AKTV, ta nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich fungování, obsah nebo přístupnost. Není-li na Webových stránkách AKTV uvedeno jinak, existence těchto odkazů neznamená, že AKTV schvaluje odkazované webové stránky nebo jejich použití, ani tyto odkazy nenaznačují žádné spojení nebo partnerství s vlastníky těchto webových stránek. Uživatele stránek nesou sami plnou odpovědnost za prohlížení takových webových stránek.
 6. Závěrečná ustanovení
  1. Tyto podmínky se řídí právními předpisy České republiky a pro jakékoli soudní spory týkající se těchto Podmínek jsou výlučně příslušné soudy České republiky.