Společnosti

 • TV Nova s.r.o., se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, IČO: 45800456, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 10581;
 • FTV Prima, spol. s r.o., se sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 48115908, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16778; a
 • Stanice O, a.s., se sídlem Karla Engliše 519/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 26509911, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7531,

vedené společným zájmem prosazovat a hájit společné zájmy komerčních provozovatelů televizního vysílání v České republice se shodly, coby zakladatelé, v souladu s ustanovením § 218 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, na obsahu stanov spolku Asociace komerčních televizí, z.s. ve znění dle rozhodnutí přijatého na Valné hromadě konané dne 21. 2. 2022

STANOVY ASOCIACE KOMERČNÍCH TELEVIZÍ, Z.S.

(dále jen „Spolek“ a „Stanovy“)

 1. Právní forma, název a sídlo Spolku
  1. Spolek je spolkem ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“).
  2. Název Spolku zní: Asociace komerčních televizí, z.s.
  3. Sídlem Spolku je Praha.
 2. Účel a činnosti Spolku
  1. Účelem Spolku je prosazování a hájení společných zájmů komerčních provozovatelů televizního vysílání v České republice.
  2. S cílem naplnit účel Spolku stanovený v čl. II odst. 1 výše uskutečňuje Spolek činnosti zejména v následujících oblastech:
   1. Osvětové aktivity s cílem kultivace televizního trhu v České republice;
   2. Prosazování společných zájmů v oblasti legislativy České republiky i Evropské unie;
   3. Prosazování společných zájmů při postupu proti subjektům porušujícím práva autorská (a práva s autorskými právy související, včetně ochrany děl dle ochrany stanovené zvláštními právními předpisy, mimo jiné dle ustanovení zákona č. 89/2021 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně zastupování členů Spolku v souladu a dle ustanovení § 2989 odst. 1 Občanského zákoníku), práva duševního vlastnictví včetně práv k ochranným známkám a obdobná práva provozovatelů televizního vysílání;
   4. Prosazování společných zájmů v oblasti terestrického televizního vysílání;
   5. Prosazování společných zájmů v oblasti ochrany osobních údajů;
   6. Prosazování společných zájmů v oblasti samoregulace v oblasti obchodních sdělení;
   7. Osvěta, marketing a výzkum v oblastech televizního vysílání v České republice.
  3. Spolek rovněž provádí analýzy v oblasti televizního vysílání, průběžně konzultuje související otázky v této oblasti a uskutečňuje další aktivity za účelem výměny informací a poznatků v předmětné oblasti.
  4. V souvislosti s realizací činností Spolku uvedených v odst. 1 a 2 výše může Spolek vytvořit vlastní systém etické či jiné samoregulace či koregulace v oblasti televizního vysílání, a to včetně oblastí, které jsou upraveny zákonem č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění, a případně dalšími právními předpisy, které upravují oblast televizního vysílání. Za tímto účelem může Spolek přijmout vlastní interní pravidla a vydávat stanoviska k činnostem jednotlivých členů Spolku v oblasti televizního vysílání, jakož i k činnosti (včetně rozhodovací činnosti) příslušných správních orgánů a úřadů působících v oblasti televizního vysílání.
  5. Pojem „prosazování společných zájmů“ ve smyslu tohoto článku zahrnuje též:
   1. Oprávnění k uplatňování práv dotčených členů Spolku v občanskoprávním, správním a/nebo trestním řízení, podávání příslušných žalob, návrhů, oznámení a/nebo podnětů apod., vystupování v řízení, jakož i veškeré úkony s tím související. K takovému úkonu je však vždy vyžadován předchozí písemný souhlas (případně prostřednictvím e-mailu, jehož adresu za tímto účelem členové Spolku sdělí Spolku) všech zastupovaných členů Spolku. V případě zastupování členů Spolku v trestním řízení je vždy vyžadována předchozí písemná plná moc příslušných členů Spolku s tím, že eventuální nárok na náhradu škody v trestním řízení uplatňuje poškozený člen vždy sám přímo.
   2. Oprávnění k vymáhání dlužných částek na náhradu škod způsobených protiprávními aktivitami při porušování autorských práv spolu s přijímáním plateb na náhradu těchto škod;
   3. Podporu při vymáhání práv členů, pokud jde o společné zájmy členů Spolku, včetně (zajištění) zpracování odborných vyjádření a právních stanovisek, doložení odborné literatury a tuzemské či evropské judikatury a/nebo doložení znaleckých posudků apod.;
   4. Jednání se státními orgány, státními i nestátními organizacemi, jejichž předmět činnosti se dotýká společných zájmů členů Spolku.
 3. Vznik a zánik členství ve Spolku
  1. Členství ve Spolku může mít podobu řádného (tj. plného) (dále jen „Řádný člen“) či přidruženého členství (dále jen „Přidružený člen“). Pro účely těchto Stanov se „členstvím“ rozumí jak řádné, tak přidružené členství, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak.
  2. Členství ve Spolku je nepřevoditelné.
  3. Řádnými členy Spolku jsou:
   1. TV Nova s.r.o., se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5, IČ: 45800456, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 10581;
   2. FTV Prima, spol. s r.o., se sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČ: 48115908, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16778; a
   3. Stanice O, a.s., se sídlem Karla Engliše 519/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 26509911, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7531.
  4. Zakládající členové Spolku (dále jen „Zakládající člen“ či společně „Zakládající členové“) jsou Řádnými členy Spolku a ustanovení těchto Stanov o přidruženém členství se na ně neaplikují.
  5. Členy se mohou stát i další právnické osoby, a to za předpokladu, že:
   1. jsou provozovatelem pozemního televizního vysílání na území České republiky na základě licence vydané Radou pro rozhlasové a televizní vysílání České republiky k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů s územním rozsahem vysílání na území celé České republiky; a současně
   2. zahájily televizní vysílání dle bodu a) výše nejméně před dvěma (2) roky k datu předložení žádosti o přijetí za člena Spolku a v jeho provozování řádně pokračují; a současně
   3. předloží Spolku písemnou žádost o přijetí za člena Spolku obsahující informace a podklady dokládající splnění předpokladů pro členství.
  6. O přijetí za člena Spolku rozhoduje valná hromada Spolku (dále jen „Valná hromada“) na základě písemné žádosti žadatele. Na členství ve Spolku není právní nárok. Při posuzování žádosti o členství bude posuzováno, zda neexistuje střet zájmů žadatele o členství a základního poslání Spolku.
  7. V případě, že Valná hromada rozhodne o přijetí žadatele za člena Spolku, stane se žadatel nejprve Přidruženým členem, a to na dobu nejméně dvou (2) let. Po uplynutí této doby může Přidružený člen požádat písemně Spolek o přijetí za Řádného člena Spolku, a to za předpokladu, že nadále splňuje předpoklady vyplývající z čl. 5 výše.
  8. Členství ve Spolku zaniká:
   1. rozhodnutím člena Spolku oznámeným písemně Spolku; k zániku členství dochází v takovém případě dnem, kdy bylo oznámení doručeno Spolku, není-li v oznámení uveden den pozdější;
   2. vyloučením člena Spolku rozhodnutím Valné hromady v důsledku ztráty předpokladů pro členství ve Spolku ve smyslu odst. 5 tohoto článku výše. V případě vzniku pochybností je člen Spolku povinen na žádost Spolku doložit, že předpoklady pro členství ve Spolku plně splňuje. V případě, že příslušný člen do jednoho (1) měsíce od obdržení žádosti dle předchozí věty splnění předpokladů pro členství ve Spolku řádným způsobem nedoloží, může být ze Spolku vyloučen;
   3. vyloučením člena Spolku rozhodnutím Valné hromady z důvodu závažného nebo opakovaného porušení Stanov, rozhodnutí některého z orgánů Spolku nebo z důvodu poškození zájmů Spolku ze strany člena či z jiných zákonem stanovených důvodů;
   4. prohlášením konkurzu na majetek člena Spolku;
   5. vstupem člena Spolku do likvidace; či
   6. v jiných zákonem stanovených případech.
  9. Spolek (Tajemník) vede písemný seznam členů za účelem vnitřní administrativy Spolku a provádí do něj zápisy a výmazy. Představenstvo může stanovit podrobnější pravidla fungování seznamu. Seznam členů může být zveřejněn na internetové stránce Spolku.
 4. Práva a povinnosti členů Spolku
  1. Každý Řádný člen je zejména oprávněn:
   1. podávat návrhy a podněty týkající se činnosti Spolku a vyjadřovat se ke všem záležitostem souvisejícím se Spolkem a jeho činností;
   2. účastnit se zasedání Valné hromady prostřednictvím svého zástupce a hlasovat na Valné hromadě;
   3. účastnit se prostřednictvím svého zástupce činnosti pracovních skupin Spolku;
   4. určit svého zástupce v představenstvu Spolku (dále jen „ Představenstvo “).
  2. Každý Přidružený člen je zejména oprávněn:
   1. podávat návrhy a podněty týkající se činnosti Spolku a vyjadřovat se ke všem záležitostem souvisejícím se Spolkem a jeho činností;
   2. účastnit se zasedání Valné hromady prostřednictvím svého zástupce; právo hlasovat na Valné hromadě však Přidruženému členu nenáleží;
   3. účastnit se prostřednictvím svého zástupce činnosti pracovních skupin Spolku, pokud to stanoví Představenstvo svým rozhodnutím.
  3. Každý Řádný člen je zejména povinen:
   1. finančně přispívat na činnost Spolku v souladu se Stanovami a případnými rozhodnutími Valné hromady;
   2. aktivně přispívat svojí činností k naplňování účelu Spolku;
   3. dodržovat Stanovy a plnit veškeré povinnosti z nich vyplývající; a
   4. dodržovat rozhodnutí veškerých orgánů Spolku.
  4. Každý Přidružený člen je zejména povinen:
   1. finančně přispívat na činnost Spolku v souladu se Stanovami a případnými rozhodnutími Valné hromady;
   2. aktivně přispívat svojí činností k naplňování účelu Spolku; a
   3. dodržovat Stanovy a plnit veškeré povinnosti z nich vyplývající; a
   4. dodržovat rozhodnutí veškerých orgánů Spolku.
 5. Majetkové poměry Spolku
  1. Při hospodaření se Spolek řídí rozpočtem schváleným Valnou hromadou.
  2. Každý z Řádných členů je povinen přispívat na činnost Spolku prostřednictvím členského příspěvku (dále jen „ Členský příspěvek Řádného člena “), jehož výši, termín splatnosti a způsob úhrady určí svým rozhodnutím Valná hromada.
  3. Každý z Přidružených členů je povinen přispívat na činnost Spolku prostřednictvím členského příspěvku (dále jen „ Členský příspěvek Přidruženého člena “), jehož výši, termín splatnosti a způsob úhrady určí svým rozhodnutím Valná hromada.
  4. Příjmem Spolku jsou zejména:
   1. Členský příspěvek Řádného člena a Členský příspěvek Přidruženého člena;
   2. dary, dotace a další dobrovolné příspěvky od členů Spolku či třetích osob;
   3. další příjmy z činnosti a majetku Spolku.
  5. Výši členského příspěvku určí svým rozhodnutím Valná hromada. V případě, kdy členství ve Spolku nebude trvat po celý kalendářní rok, se výše členského příspěvku na daný rok odpovídajícím způsobem sníží. Termín splatnosti Členského příspěvku Řádného člena a Členského příspěvku Přidruženého člena určuje každoročně Valná hromada Spolku svým usnesením.
  6. V případě finanční ztráty Spolku rozhodne Valná hromada na návrh Představenstva o způsobu úhrady takové ztráty.
 6. Orgány Spolku
  1. Stálými orgány Spolku jsou:
   1. Valná hromada;
   2. Představenstvo; a
   3. tajemník (dále jen „ Tajemník “).
  2. Představenstvo může rozhodnout, bez nutnosti přijetí rozhodnutí o změně Stanov rozhodnutím Valné hromady, o zřízení dalších orgánů Spolku ad hoc , které budou plnit poradní a konzultační funkce ve vztahu ke konkrétním projektům a aktivitám Spolku. Takovým dalším orgánům mohou být Představenstvem také svěřeny působnost a pravomoci v oblasti samoregulace a koregulace ve smyslu čl. II. odst. 4 těchto Stanov.
  3. Členství zástupce jakéhokoli z členů Spolku v jakémkoli orgánu Spolku zaniká v případě, že příslušný člen Spolku pozbude členství ve Spolku na základě jakékoli skutečnosti či v případě, že takovýto zástupce přestane být v pracovněprávním, příkazním či jiném obdobném právním vztahu k členovi Spolku, kterého v příslušném orgánu Spolku zastupuje či který jej do jeho funkce v příslušném orgánu Spolku nominoval či určil, a to za předpokladu, že příslušný člen Spolku požaduje zánik členství tohoto zástupce v příslušném orgánu.
  4. Každý z členů Spolku je oprávněn kdykoli odvolat zástupce, který jeho jménem vykonává činnost v jakémkoli z orgánů Spolku nebo který byl zvolen na základě jeho nominace nebo který jím byl určen, a to z jakéhokoli důvodu či bez uvedení důvodu. V případě odvolání zástupce podle tohoto ustanovení bude nový člen příslušného orgánu nahrazen postupem dle Stanov.
 7. Valná hromada
  1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku. Právo účasti na Valné hromadě náleží všem členům Spolku, hlasovací právo však náleží pouze Řádným členům. Jednotliví členové Spolku se zúčastňují Valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci.
  2. Do působnosti Valné hromady patří zejména:
   1. rozhodování o základní strategii a cílech Spolku v rámci stanoveného účelu Spolku;
   2. rozhodování o příjmech a výdajích Spolku a o pravidlech hospodaření Spolku;
   3. schvalování ročního rozpočtu Spolku;
   4. schvalování roční účetní závěrky Spolku, rozdělení zisku a úhrady případných ztrát Spolku;
   5. rozhodování o změně Stanov, a to na návrh Představenstva;
   6. rozhodování o výši Členského příspěvku Řádného člena a Členského příspěvku Přidruženého člena, termínu splatnosti a způsobu jejich úhrady;
   7. rozhodování o přijetí člena Spolku;
   8. rozhodování o případné odměně členů Představenstva;
   9. rozhodování o vyloučení člena Spolku;
   10. rozhodování o zrušení Spolku a jeho vstupu do likvidace;
   11. rozhodování o rozdělení likvidačního zůstatku; a
   12. rozhodování o dalších záležitostech vyplývajících ze Stanov.
  3. Valná hromada si může vyhradit rozhodování i v jiných věcech, než které jsou uvedeny v odst. 2 výše.
  4. Valná hromada rozhoduje na zasedáních, která se konají nejméně 1x ročně. Valnou hromadu Spolku svolává Představenstvo na základě svého rozhodnutí nebo na písemnou žádost kteréhokoli z Řádných členů. Nesvolá-li Představenstvo na žádost kteréhokoli z Řádných členů do patnácti (15) dnů Valnou hromadu, je kterýkoli takový Řádný člen oprávněn svolat Valnou hromadu sám. Zasedání Valné hromady je možné konat tzv. per rollam, a to v souladu a dle čl. VII odst. 12 Stanov.
  5. Všichni členové spolku musí být písemně, případně prostřednictvím e-mailu, jehož adresu za tímto účelem členové Spolku sdělí Spolku, pozváni na Valnou hromadu, a to nejméně sedm (7) dní přede dnem jejího konání. Lhůta dle předchozí věty nemusí být dodržena, souhlasí-li s tím všichni Řádní členové. Pozvánka musí obsahovat uvedení data a místa konání Valné hromady a její program.
  6. Valná hromada volí svého předsedu a zapisovatele. Do doby zvolení předsedy Valné hromady řídí Valnou hromadu prezident Představenstva (dále jen „ Prezident “), v případě jeho nepřítomnosti některý z členů Představenstva.
  7. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech Řádných členů. Není-li dále stanoveno jinak, je k přijetí rozhodnutí Valné hromady zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných Řádných členů.
  8. I v případě, že bude splněno příslušné kvórum hlasů členů Spolku potřebné ve smyslu odst. 7 tohoto článku pro přijetí jakéhokoli rozhodnutí dle čl. VII odst. 2 Stanov, není příslušné rozhodnutí účinné bez souhlasu 100% hlasů vykonávaných členy TV Nova s.r.o. a  FTV Prima, spol. s r.o.
  9. I v případě, že bude splněno příslušné kvórum hlasů členů Spolku potřebné ve smyslu odst. 7 tohoto článku pro přijetí rozhodnutí ve věcech dle čl. VII odst. 2 písm. b), f), i), j), není příslušné rozhodnutí účinné bez souhlasu 100% hlasů Zakládajících členů.
  10. Zakládající členové mají pro účely hlasování na Valné hromadě následující počet hlasů:
   1. TV Nova s.r.o. – 46 hlasů;
   2. FTV Prima, spol. s r.o. – 46 hlasů; a
   3. Stanice O, a.s. – 8 hlasů.
  11. V případě, že se Řádným členem Spolku stanou další osoby, počet hlasů pro účely hlasování na Valné hromadě bude určen změnou odst. 10 tohoto článku Stanov; počet hlasů pro účely hlasování na Valné hromadě však bez ohledu na počet dalších nových Řádných členů Spolku v případě Zakládajících členů v žádném případě neklesne pod dvacet šest (26) hlasů v případě TV Nova s.r.o., dvacet šest (26) hlasů v případě FTV Prima, spol. s r.o. a pět (5) hlasů v případě Stanice O, a.s.
  12. Valná hromada může přijmout rozhodnutí též mimo své zasedání, a to za předpokladu, že s přijetím takového rozhodnutí vysloví písemně či e-mailem vysloví svůj souhlas všichni Řádní členové. Návrh je přijat okamžikem, kdy s ním vysloví souhlas všichni Řádní členové, a to nejpozději do 7 (sedmi) dnů od jeho předložení.
 8. Představenstvo
  1. Představenstvo je statutárním orgánem Spolku, který řídí činnost Spolku. Představenstvo jedná jménem Spolku, a to vždy prostřednictvím Prezidenta. Výkon funkce člena Představenstva je bezplatný, neurčí-li Valná hromada jinak.
  2. Do působnosti Představenstva patří:
   1. rozhodování o zřízení a zrušení dalších ad hoc orgánů Spolku, které budou plnit poradní a konzultační funkce ve vztahu ke konkrétním projektům a aktivitám Spolku, včetně pracovních skupin (a to včetně pracovních skupin zřízených podle čl. X. odst. 2 Stanov) a případně o schválení jednacích řádů takových orgánů;
   2. rozhodování o personálních a zaměstnaneckých otázkách týkajících se Spolku;
   3. rozhodování o běžných provozních a organizačních záležitostech Spolku;
   4. navrhování základní strategie a předkládání cílů činnosti Spolku Valné hromadě v rámci stanoveného účelu a předmětu činnosti Spolku;
   5. rozhodování o jmenování a odvolání Tajemníka, včetně rozhodování o jeho odměně a schvalování případné smlouvy o výkonu funkce či jiné obdobné smlouvy s ním;
   6. udělení plné moci Tajemníkovi a udělování plných mocí dalším osobám;
   7. rozhodování o zveřejnění stanovisek Spolku;
   8. zajišťování vedení účetnictví Spolku;
   9. zajišťování zpracování a předkládání účetní závěrky Valné hromadě;
   10. příprava Valné hromady;
   11. dozor nad dodržováním Stanov;
   12. rozhodování o přijetí interních pravidel a norem Spolku upravujících jednotlivé aspekty činnosti Spolku;
   13. předkládání zpráv o své činnosti na základě žádosti Valné hromady; a
   14. rozhodování o všech dalších otázkách nesvěřených výslovně do kompetence jiných orgánů Spolku.
  3. Představenstvo dále svolává Valnou hromadu, jeho členové mají právo účastnit se zasedání Valné hromady a předkládat Valné hromadě konkrétní návrhy rozhodnutí a další podněty týkající se rozhodovací činnosti Valné hromady.
  4. Představenstvo má pět (5) členů. Členem Představenstva může být pouze fyzická osoba v pracovněprávním, příkazním či jiném obdobném právním vztahu k jakémukoli Řádnému členovi. Složení Představenstva je následující:
   1. dva (2) členy Představenstva určí TV Nova s.r.o.;
   2. dva (2) členy Představenstva určí  FTV Prima, spol. s r.o.; a
   3. jednoho (1) člena Představenstva určí Stanice O, a.s.
  5. Prvními členy Představenstva jsou:
   1. Jan Vlček, dat. nar. 21. listopadu 1967, adresa bydliště: Plzeňská 183/181, Košíře, 150 00 Praha 5, za TV Nova s.r.o.;
   2. Štěpán Peichl, dat. nar. 25. dubna 1972, adresa bydliště: Nová Šárka 471/39, Liboc, 161 00 Praha 6, za TV Nova s.r.o.;
   3. Marek Singer, dat. nar. 17. února 1968, adresa bydliště: Čajkovského 1689/23, Žižkov, 130 00 Praha 3, za FTV Prima, spol. s r.o.;
   4. Vladimír Pořízek, dat. nar. 2. května 1975, adresa bydliště: Záběhlická 3211/88, Záběhlice, 106 00 Praha 10, za FTV Prima, spol. s r.o.;
   5. Štěpán Wolde, dat. nar. 7. května 1970, adresa bydliště: Studentská 172/II, 290 01 Poděbrady, za Stanice O, a.s.
  6. Členství fyzické osoby v Představenstvu vzniká na základě písemného určení příslušným Řádným členem v souladu se  Stanovami, a to doručením takového určení Spolku. Funkční období člena Představenstva činí čtyři (4) roky, s možností opětovného znovuzvolení. Pokud příslušný Řádný člen neurčí ve lhůtě třiceti (30) dnů po skončení funkčního období svého zástupce v Představenstvu svého nového zástupce, rozhodne o něm Valná hromada na svém nejbližším zasedání. K určení dalších členů Představenstva ze strany Řádného člena nad rámec jemu přidělených pozic se nepřihlíží.
  7. Představenstvo ze svých členů zvolí Prezidenta, který zastupuje Spolek navenek. Funkční období Prezidenta činí jeden (1) rok s možností automatického prodloužení funkčního období  v případě, že žádný z členů Představenstva nenavrhne volbu nového Prezidenta do konce příslušného kalendářního roku. V takovém případě se funkční období  Prezidenta prodlouží (i opakovaně) o jeden (1) rok.
  8. Představenstvo rozhoduje na zasedáních, která se konají nejméně 1x za tři (3) měsíce. Zasedání Představenstva svolává Prezident. Všichni členové Představenstva musí být písemně, případně prostřednictvím e-mailu, pozváni na zasedání Představenstva, a to nejméně čtrnáct (14) dní přede dnem konání příslušného zasedání. Pozvánka na zasedání Představenstva musí obsahovat termín konání zasedání a jeho program. Lhůta dle předchozí věty nemusí být dodržena, souhlasí-li s tím všichni členové Představenstva. Zasedání Představenstva je stejným způsobem oprávněn svolat též každý z členů Představenstva. O rozhodnutích Představenstva (včetně rozhodnutí per rollam) se sepisuje zápis podepsaný Prezidentem.
  9. Představenstvo je usnášeníschopné za přítomnosti alespoň čtyř (4) svých členů. Každý z členů Představenstva má jeden (1) hlas, přičemž k platnému přijetí rozhodnutí Představenstva je zapotřebí alespoň čtyř (4) hlasů všech členů Představenstva, není-li dále stanoveno jinak. K platnému přijetí rozhodnutí Představenstva ve věcech uvedených v čl. VIII odst. 2 písm. g) a l) Stanov je zapotřebí všech hlasů všech členů Představenstva.
  10. Představenstvo může přijmout rozhodnutí též mimo zasedání Představenstva (per rollam), a to za předpokladu, že s přijetím takového rozhodnutí vysloví písemně či e-mailem svůj souhlas všichni členové Představenstva. Návrh rozhodnutí Představenstva zasílá členům Představenstva kterýkoli z členů Představenstva s určením lhůty pro rozhodnutí, která nesmí být kratší než čtrnáct (14) dní.
  11. V případě, že ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne předložení návrhu na přijetí rozhodnutí v konkrétní věci spadající do působnosti Představenstva kterýmkoli z členů Představenstva nepřijme Představenstvo příslušné rozhodnutí, a to z jakéhokoli důvodu (tedy např. z důvodu nesvolání Představenstva v potřebné lhůtě, z důvodu nedostatku usnášeníschopnosti Představenstva či z důvodu nedostatku souhlasných hlasů pro přijetí rozhodnutí), je kterýkoli člen Představenstva oprávněn předložit návrh na přijetí příslušného rozhodnutí Valné hromadě, která ve věci rozhodne na svém nejbližším zasedání. Každý z členů Představenstva je za tímto účelem rovněž oprávněn sám svolat Valnou hromadu.
  12. Členství v Představenstvu zaniká následujícími způsoby:
   1. uplynutím funkčního období;
   2. odstoupením člena Představenstva oznámeným písemně Představenstvu;
   3. úmrtím člena Představenstva;
   4. v případě, že Řádný člen, který určil příslušného člena Představenstva, přestane být Řádným členem Spolku;
   5. v případě, že daný člen Představenstva přestane být v pracovněprávním, příkazním či jiném obdobném právním vztahu k Řádnému členovi, který jej na členství v Představenstvu nominoval, a současně, požaduje-li příslušný Řádný člen, aby členství v Představenstvu takovéto osoby zaniklo, a to doručením takového písemného požadavku Spolku; a
   6. odvoláním Řádným členem, kterého v Představenstvu zastupuje, a to okamžikem doručení takového odvolání Spolku.
 9. Tajemník
  1. Tajemník je volen Představenstvem. Funkční období Tajemníka činí dva (2) roky s možností automatického prodloužení funkčního období na další dva (2) roky v případě, že nedojde k volbě nového Tajemníka.
  2. Tajemník organizačně zabezpečuje administrativní činnost Spolku a připravuje podklady pro jednání Představenstva, Valné hromady či další orgány Spolku a pro jednání jednotlivých pracovních skupin Spolku. Další úkoly a povinnosti Tajemníka budou vymezeny rozhodnutím Představenstva.
  3. V případě potřeby Představenstvo udělí Tajemníkovi plnou moc v rozsahu nezbytném pro výkon jeho činnosti.
  4. V případě přechodné nezpůsobilosti Tajemníka vykonávat svoji funkci je Představenstvo oprávněno po dobu nezpůsobilosti Tajemníka pověřit jeho zastupováním, v nezbytném rozsahu, jinou osobu.
  5. Představenstvo je oprávněno Tajemníka s okamžitou účinností odvolat, přičemž tak učiní vždy v případě, kdy:
   1. při výkonu své funkce jedná v rozporu s příslušnými právními předpisy, Stanovami či rozhodnutími a pokyny orgánů Spolku; či
   2. je po dobu delší než dva (2) měsíce nezpůsobilý řádně vykonávat svoji funkci.
  6. Tajemník je oprávněn ze své funkce odstoupit, přičemž je povinen takovéto odstoupení písemně oznámit Představenstvu. Výkon funkce v takovém případě končí uplynutím patnáctého (15.) dne poté, kdy Představenstvo obdrželo písemné oznámení o odstoupení.
 10. Pracovní skupiny
  1. Za účelem naplňování účelu Spolku mohou být vytvořeny pracovní skupiny, které se podílejí na přípravě konkrétních projektů a návrhů, a vytvářejí tak podklady pro činnost Spolku.
  2. Mohou být zřízeny následující pracovní skupiny:
   1. Regulačně-právní. Úkolem této skupiny je podílet se přípravě (připomínkování) příslušných právních předpisů k zachování dlouhodobé udržitelnosti a rozvoji komerčního TV vysílání v ČR při zohlednění zejména těchto hledisek (i) minimalizace regulace a (ii) zamezení diskriminace vůči ostatním mediatypům;
   2. Technická. Úkolem této skupiny je podílet se na implementaci nových technologií v jednotném technickém standardu, např. technické standardy HbbTV a vytvoření reprezentativního komunikačního kanálu mezi odvětvím komerčního televizního vysílání a standardizačními orgány;
   3. Samoregulační. Úkolem této skupiny je samoregulace a koagulace v oblasti komerčního televizního vysílání a příbuzných oblastech a usilování o minimalizaci zásahů státní moci do podnikání odvětví komerčního televizního vysílání;
   4. Marketing&výzkum. Úkolem této skupiny je osvěta k podpoře a rozvoji potenciálu TV vysílání jako mediatypu;
   5. Daňově-účetní. Úkolem této skupiny je sdílení nejlepších postupů a principů v daňové a účetní oblasti.
  3. Představenstvo může rozhodnout o vytvoření dalších pracovních skupin v případě potřeby.
  4. Požádá-li o to Představenstvo, zaujme příslušná pracovní skupina stanovisko k záležitosti určené Představenstvem, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy ji k tomu Představenstvo vyzve. Jednotlivé pracovní skupiny mohou zaujímat stanoviska a vydávat doporučení i ohledně dalších záležitostí, bez předchozí žádosti Představenstva; o zveřejňování takových stanovisek a doporučení však vždy rozhoduje Představenstvo. Orgány Spolku jsou povinny vzít taková stanoviska či doporučení na vědomí a přihlédnout k nim při přijímání příslušných rozhodnutí.
 11. Zrušení a zánik Spolku
  1. Spolek se zrušuje rozhodnutím Valné hromady. Dnem zrušení vstupuje Spolek do likvidace. Způsob rozdělení likvidačního zůstatku určí Valná hromada Spolku.
  2. Spolek zaniká ke dni výmazu ze spolkového rejstříku.
 12. Změny Stanov
  1. Stanovy mohou být měněny pouze na základě rozhodnutí Valné hromady Spolku, a to na návrh Představenstva.
 13. Závěrečná a přechodná ustanovení
  1. Stanovy jsou platné a účinné dnem jejich schválení níže podepsanými členy Spolku.

V Praze dne 21. února 2022