STUDIE EU: TELEVIZNÍ OBSAH JE NEJČASTĚJŠÍM TERČEM DIGITÁLNÍHO PIRÁTSTVÍ V EU


Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) zveřejnil novou studii nazvanou Porušování autorských práv online v Evropské unii. Výzkum navazující na studie z let 2019 a 2021 se zaměřil na konzumaci obsahu porušujícího autorská práva ve 27 členských státech EU. Předmětem studie byla oblast televize, hudby a filmu v období 2017–2022. Vůbec poprvé se studie zabývala i publikacemi a softwarem pro stolní počítače a mobilní zařízení.

Porušování autorských práv je v dnešní digitální době oplývající technologiemi závažný problém. Rozšíření internetu výrazně usnadnilo přístup k řadě autorských děl a umožnilo prakticky nekontrolovatelné šíření autorsky chráněného obsahu prostřednictvím úložišť a jiných platforem, jejichž provozovatelé využívají nedostačující legislativy. Nelegálnímu chování na internetu navíc silně nahrálo období pandemie covidu a souvisejících lockdownů.

TVŮRCI PŘICHÁZEJÍ O SVÉ ZISKY

Hudební, televizní a filmový zábavní průmysl představuje vysoce dynamické prostředí. Firmy, které se v tomto odvětví pohybují, se tomu musely přizpůsobit. Vyvinuly nové obchodní modely, aby byly schopny získat nové klienty, udržet si stávající zákazníky a zajistit svou konkurenceschopnost na rychle se vyvíjejícím trhu. Produkce autorských děl není v žádném případě levná záležitost a tvůrci potřebují související vysoké náklady kompenzovat prostřednictvím zisků. O ty ale kvůli pirátství přicházejí.

Poskytování přístupu k obsahu chráněnému autorským právem navíc často zahrnuje činnosti náročné na zdroje. Piráti mohou používat sofistikované metody, které jim umožňují vyhnout se identifikaci a odolat donucovacím opatřením zaměřeným na jejich služby, případně se z nich rychle zotavit.

CÍLE STUDIE

Vypořádat se s fenoménem internetového pirátství není nijak snadné. Vyvíjí se totiž společně s technologiemi a často je o krok napřed. Je klíčové pochopit, jak k pirátství dochází, aby bylo možné přijmout adekvátní opatření k jeho omezení. A proto vznikla studie Porušování autorských práv online v Evropské unii, kterou realizoval Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO).

Jejím hlavním cílem byla analýza nelegální internetové konzumace chráněného televizního, hudebního, filmového, softwarového a publikačního obsahu v členských státech EU a ve Spojeném království v období 2017–2022. Nový výzkum navázal na studii zveřejněnou v roce 2021, která vycházela z údajů za roky 2017–2020, a na rozdíl od této předchozí studie je širší. Zahrnuje i softwarový a publikační obsah a byla přidána také nová část týkající se pirátství při živých akcích.

Výkonný ředitel EUIPO Christian Archambeau:

„Porušování autorských práv v digitální éře zůstává velmi vážným problémem a přímou hrozbou pro kreativní odvětví v Evropě. Nová studie ukazuje, že v boji proti pirátství je třeba udělat ještě mnoho práce. Zastavit tento jev je složité, protože pirátství se neustále vyvíjí spolu s technologiemi. Proto je pochopení základních mechanismů pirátství nezbytné pro přijetí účinných politik a opatření, které přispějí k jeho omezení.“

 PRŮBĚH REALIZACE STUDIE

V rámci výzkumu byla zkoumána konzumace pirátského obsahu v členských státech EU a ve Spojeném království, a to u televizních pořadů, hudby, filmů, publikací a softwaru (PC a mobilní zařízení) s využitím různých metod přístupu, jako je streamování, stahování, torrenty a software pro ripování streamů.

Měrnou jednotkou v rámci studie byl počet přístupů k pirátskému obsahu na jednoho uživatele internetu na měsíc. Soubor dat byl rozdělen do několika kategorií. Ty zahrnovaly například bydliště spotřebitele obsahu, který porušuje autorská práva, způsob přístupu, typ obsahu, žánr, zdroj a typ použitého zařízení. Studie zahrnovala obyvatelstvo ve věku od 16 do 74 let.

Základní údaje pro tuto studii pocházejí ze sledování návštěvnosti pirátských webových stránek, které pocházejí od společnosti MUSO, jež poskytla údaje o této činnosti za období 2017 až 2022. Další údaje byly získány z oficiálních databází, jako je EUROSTAT, a ze studií EUIPO o vnímání duševního vlastnictví, aby bylo možné lépe pochopit mechanismy pirátství:

  • Ekonomické a sociální proměnné, jako je hrubý domácí produkt (HDP) na obyvatele, nerovnost (Giniho index), struktura obyvatelstva a nezaměstnanost v kategorii mladých lidí.
  • Vnímání, povědomí a chování související s pirátstvím, jak o nich vypovídali respondenti v rámci studie o vnímání duševního vlastnictví.
  • Objem legální nabídky, který byl získán z databáze MAVISE a Pro-music.

ONLINE PIRÁTSTVÍ MÍRNĚ STOUPÁ

Ze studie vyplývá, že celkově online pirátství vykazuje do roku 2021 meziroční pokles a v roce 2022 mírný nárůst o 3,3 %. Za tímto nárůstem stojí především zvýšená míra televizního pirátství, které v roce 2022 představovalo 48 % celkového souhrnného pirátství, do kterého spadají televize, filmy, hudba, software a publikace. Pirátství v oblasti filmů a hudby stále klesá, zatímco pirátství v oblasti softwaru a publikací vykázalo v roce 2022 výrazný nárůst.

NÁRŮST PIRÁTSTVÍ V OBLASTI STREAMOVÁNÍ A ŽIVÝCH SPORTOVNÍCH UDÁLOSTÍ

Podle studie bylo nejoblíbenějším způsobem přístupu k nelegálnímu televiznímu obsahu streamování. V Evropské unii se 58 % pirátství odehrává prostřednictvím streamování a 32 % prostřednictvím stahování.

V rámci studie byl také poprvé analyzován nelegální přístup k živým sportovním událostem. Tento typ pirátství vykazoval v letech 2021 a 2022 vzestupnou tendenci, přičemž za pouhý jeden rok došlo k 30% nárůstu. V některých zemích, jako je Francie a Španělsko, tvoří tento typ obsahu více než třetinu (34 %) celkového počtu nelegálních přístupů.

Zvláštní pozornost byla věnována také trendům během covidové krize. Byly zjištěny odlišné vzorce pro roky 2020 a 2021, které pravděpodobně souvisely s pandemií.

SPECIFICKÁ ZJIŠTĚNÍ K JEDNOTLIVÝM DRUHŮM OBSAHU

Podle výsledků studie je televizní obsah nejčastěji nelegálně užívaným typem obsahu, který odpovídá za téměř polovinu přístupů k internetu (kromě stolních počítačů narůstá počet přístupů z mobilních zařízení). Průměrný počet přístupů k televiznímu obsahu je 6 na jednoho uživatele internetu za měsíc.

Filmové pirátství zaznamenalo v roce 2022 nárůst oproti roku 2021 o 17 %. Průměrný počet přístupů na jednoho uživatele internetu za měsíc je 1,1. Nejčastěji jde o streamování.

Hudební pirátství od roku 2017 setrvale klesá. Nejčastější metodou je ripování, 70 % přístupů je z mobilních zařízení.

Pirátství v oblasti publikací je hned na druhém místě za televizí a dosahuje 2,7 přístupu na jednoho uživatele internetu měsíčně. Předmětem pirátství jsou zejména audio knihy a elektronické knihy.

Softwarové pirátství zaznamenává mírný nárůst a aktuálně činí cca 0,75 přístupu na uživatele internetu za měsíc. Zhruba polovinu všech přístupů představují hry a software pro mobilní zařízení.

Pirátství živých sportovních událostí bylo analyzováno pouze pro roky 2021 a 2022, neboť nebylo předmětem dřívějších studií. Zaznamenává vzrůstající trend, který koncem roku 2022 dosáhl cca 0,7 přístupu na uživatele internetu měsíčně. To je zhruba o 75 % více než v lednu 2021.

HLAVNÍ ZÁVĚRY STUDIE

Závěry uvedené v deskriptivní části studie jsou na úrovni EU a hlavní statistické údaje jsou uvedeny podle členských států. Kromě popisné statistiky byla provedena ekonometrická analýza filmového, hudebního a televizního pirátství. Hlavní závěry této analýzy byly následující:

  • Pirátství se v každé ze tří zkoumaných oblastí chová odlišně. Vysvětlující proměnné se liší, a i když existuje shoda, velikost souvisejícího koeficientu se liší.
  • Pirátství ovlivňují ekonomické a sociální faktory. Modely ukazují, že na pirátství má vliv HDP na obyvatele dané země, nerovnost, struktura obyvatelstva a nezaměstnanost mladých lidí.
  • Počet legálních nabídek přispívá ke snížení pirátství ve všech třech oblastech. U televizního a filmového obsahu má navíc rozdílnost nabídky pro jeden z typů obsahu vliv na pirátství druhého typu.
  • Modely potvrzují, že pandemie covidu přispěla ke snížení filmového a televizního pirátství (nikoli však hudebního pirátství).
  • Dochází k určité substituci mezi pirátským a legálním obsahem. Modely ukázaly, že mezi spotřebou legálního obsahu a pirátstvím existuje inverzní vztah ve všech oblastech.
  • Mezi členskými státy existují značné rozdíly. Na národní úrovni existují značné rozdíly jak z hlediska způsobu přístupu (PC versus mobilní zařízení), tak z hlediska počtu přístupů na obyvatele.

Kombinace deskriptivní a ekonometrické analýzy v této zprávě by měla umožnit komplexní pochopení fenoménu digitálního pirátství v členských státech EU. Zjištění mohou být využita při tvorbě strategií a politik používaných k účinnému boji proti pirátství a k podpoře růstu odvětví digitálního obsahu.

Zdroj: euipo.europa.eu

 

ROLE AKTV V BOJI PROTI PIRÁTSTVÍ

Asociace komerčních televizí zastupuje nejvýznamnější komerční vysílatele v České republice. Jejím cílem je hájit, podporovat a prosazovat jejich společné zájmy. AKTV se aktivně podílí na přípravě národní i evropské legislativy vztahující se ke komerčnímu televiznímu vysílání, ochraně osobních údajů, novinářské práci či obchodním sdělením. Je partnerem pro orgány státní správy, unijní instituce i další stakeholdery. Jednou z hlavních činností AKTV je ochrana autorských práv svých členů a boj proti internetovému pirátství. Cílem AKTV je zvyšovat u široké veřejnosti povědomí o nelegálnosti sdílení televizního obsahu. V rámci této činnosti uvedla AKTV v loňském roce do provozu samostatnou edukativní webovou stránku Copyright, která se problematice věnuje. Do budoucna zvažuje AKTV realizaci projektů zaměřených na mladší věkové kategorie.

 

O ÚŘADU EVROPSKÉ UNIE PRO DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ (EUIPO)

EUIPO je jednou z největších decentralizovaných agentur EU se sídlem ve španělském Alicante. EUIPO, který je považován za jeden z nejinovativnějších úřadů duševního vlastnictví na světě, spravuje registraci ochranné známky Evropské unie (EUTM) a zapsaného průmyslového vzoru Společenství (RCD), které poskytují ochranu duševního vlastnictví ve všech členských státech EU. Realizuje také činnosti v oblasti spolupráce s národními a regionálními úřady duševního vlastnictví EU a je hostitelem Evropského střediska pro sledování porušování práv duševního vlastnictví. Kromě toho EUIPO každé dva roky organizuje udílení cen DesignEuropa, které oceňují vynikající průmyslové vzory a jejich tvůrce.