STUDIE EU: KLESAJÍCÍ TREND ONLINE PIRÁTSTVÍ SE V LOŇSKÉM ROCE OBRÁTIL


Internet je fenoménem, který nám usnadňuje každodenní život. Ale kromě pozitivních stránek, které nám nabízí, má i svou odvrácenou tvář a negativa. Jedním z nich je bezesporu digitální pirátství, kterým se zabývá nová studie Porušování autorských práv online v Evropské unii.

Historie pojmu pirátství

Samotné slovo pirátství má vzdálený indoevropský kořen. Původně mělo toto slova úplně jiný význam. Znamenalo pokus, snahu či zkušenost. Slovo „peiratos” pak označovalo mořského pobřežního válečníka. Současný význam „námořní zloděj“ tedy není od původního významu příliš vzdálený. Ve starověku byli piráti vnímáni také jako porušovatelé řádu. Jejich hlavním znakem podle tehdejší společnosti bylo, že nectili žádné vlastnictví obecně uznávané společností.

Není tedy divu, že se tento pojem začal v přeneseném smyslu používat i pro odcizení duševního vlastnictví, které má v současné době spoustu forem. Jednou z nich je digitální pirátství spojené s nelegálním užíváním a šířením autorsky chráněného obsahu prostřednictvím úložišť a streamovacích platforem.

Negativní vliv na zisky tvůrců a kvalitu obsahu

Online pirátství má výrazný negativní dopad na tvůrce a odvětví zábavního průmyslu, neboť je připravuje o tržby, které jsou potřeba ke kompenzaci vysokých nákladů na produkci, ať už se jedná o seriály, filmy, hudebních skladby, software, nebo publikace. Dalším velkým problémem je, že nelegální šíření podkopává kvalitu obsahu. Pirátské kopie často neposkytují stejnou kvalitu a bezpečnost, což má vliv na celé odvětví – a zejména na koncové uživatele, kteří jsou vystaveni riziku malwaru a nízké kvality obsahu.

Fenoménem online pirátství se dlouhodobě zabývá Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), který aktuálně zveřejnil novou studii Porušování autorských práv online v Evropské unii. Tato studie se zaměřila na analýzu nelegální internetové konzumace chráněného televizního, hudebního, filmového, softwarového a publikačního obsahu v členských státech EU a ve Spojeném království v období 2017–2022. Jedním z bodů studie byl i celkový vývoj pirátství.

Celkový vývoj pirátství od roku 2017

V závěru minulé zprávy se praví, že online pirátství postupem let až do konce roku 2020 pomalu klesalo. Podle letošní studie pirátství nepřetržitě klesalo od roku 2017 až do začátku roku 2021, kdy se tento pozitivní trend obrátil. A to nejen pro Evropskou unii jako celek, ale i pro většinu členských států. V roce 2022 skončilo pirátství (na úrovni EU27) zhruba na 7 přístupech na uživatele internetu za měsíc. Dobrou zprávou je, že ve srovnání s maximální úrovní z března 2017 je tato hodnota stále ještě nízká.

Podíl jednotlivých typů obsahu na celkovém pirátství

U jednotlivých typů digitálního pirátství jsou zřejmé rozdíly. Podíl televizního pirátství se v průběhu let zvýšil, a to z přibližně 59 % na 73 %, zatímco podíl pirátství v oblasti hudby klesl z 20 % v roce 2017 na 9 % v roce 2022. Podíl filmového pirátství zaznamenal ve stejném období mírný pokles z 20 % na 18 %. Podíly jednotlivých typů jsou vyobrazeny na obrázku níže.

Zdroj: EUIPO

Roční míra pirátství na obyvatele: Hudební obsah se vymyká

Celková roční míra pirátství na obyvatele (tedy hodnota za všechny typy obsahu) činila v roce 2018 -17,5 % a po průběžném dalším klesání během let 2019–2021 zaznamenala v roce 2022 nárůst o +13,3 %. Za tímto celkovým tempem růstu ve výši 13 % stojí především televizní pirátství, i když v menší míře k němu přispělo i filmové pirátství.

K nejvýraznějšímu poklesu roční míry pirátství na obyvatele u všech typů obsahu došlo v roce 2020. Poté se pokles zmírnil a v roce 2022 nastal opačný trend.

Televizní obsah zaznamenal v roce 2018 pokles roční míry pirátství na obyvatele ve výši -10,7 %, v roce 2019 o něco menší pokles ve výši -9,1 %, v roce 2020 další výrazný pokles -22,9 %, v roce 2021 -6,9 % a v roce 2022 je již zřejmý značný nárůst celkové míry pirátství na obyvatele – studie uvádí +15,3 %.

Roční míra pirátství na obyvatele u filmu činila v roce 2018 -20,3 %, v roce 2019 pokles pokračoval mírnějším tempem a skončil na -11,0 %, v roce 2020 byl pokles ještě výraznější a činil -28,3 %, v roce 2021 klesání zpomalilo na -18,0 %. V roce 2022 nastal obrat a filmový obsah zaznamenal, pokud jde o roční míru pirátství na obyvatele, nárůst o celých +17,2 %.

Hudební obsah se tomuto trendu vymyká. Je jediným typem obsahu, u něhož nedošlo v roce 2022 ke zvratu. V roce 2018 zde byl zjevný výrazný pokles ve výši -34,5 % a tento pokles se v dalších letech ještě zvyšoval. V roce 2019 činil -36,6 %, v roce 2020 -37,9 %, v roce 2021 pouze -3,7 % a v roce 2022 roční míra pirátství na obyvatele klesla o dalších -6,0 %.

Pro publikace a software jsou k dispozici pouze hodnoty z roku 2022 a činí +37,1 % pro publikace a +10,7 % pro software.

Pirátství ovlivnila pandemie covidu

Podle výsledků studie se v letech 2020 a 2021 projevily výrazné odchylky od všech ostatních let, i když v různých směrech. Zatímco začátek pandemie onemocnění covid-19 se shodoval s poklesem pirátství o 21 %, druhé čtvrtletí roku 2021 vykázalo celkový nárůst (za všechny typy obsahu) o více než 8 %.

Porovnání přístupů z osobních počítačů a mobilních zařízení

Rozdíl mezi mobilním a stolním zařízením je založen na operačním systému, který se připojuje k pirátské webové stránce. Těmito zařízeními mohou být mobilní telefony, tablety nebo jiná zařízení s mobilním operačním systémem.

Výsledky studie prokázaly jasnou tendenci konzumovat pirátský hudební a publikační obsah na mobilních zařízeních, zatímco v případě přístupu k televizi uživatelé dávají přednost přístupu ze stolních počítačů, i když přístupy z mobilních zařízení jsou také významné. Celkové „rozložení sil“ mobilních zařízení a stolních počítačů je zřejmé z následujícího obrázku:

Celkový podíl pirátství v EU-27 v roce 2022 podle typu obsahu s rozdělením podle zařízení; Zdroj: EUIPO

Je zřejmé, že postupem času došlo ke znatelnému posunu ve prospěch mobilních zařízení. Trend pozorovaný od roku 2017 do poloviny roku 2020 ukazuje výraznější pokles pirátství na stolních počítačích ve srovnání s pirátstvím na mobilních zařízeních. Nicméně pokles pirátství na mobilních zařízeních pokračoval až do konce roku 2020. To lze přičíst opatřením a lockdownům, které členské státy zavedly během krize spojené s pandemií covidu a které měly za následek, že lidé trávili více času doma. Současná situace se zdá být velmi podobná situaci v roce 2017.

Rozdíly v typu pirátského obsahu a celková konzumace u jednotlivých zemí

Jak typ pirátského obsahu v jednotlivých zemích, tak celková spotřeba pirátského obsahu na jednoho uživatele internetu vykazují mezi členskými státy značnou variabilitu. Celkový počet se pohybuje od přibližně 25 přístupů na jednoho uživatele internetu za měsíc v Estonsku až po přibližně 7 v Německu. Mezi čtyři země s nejvyšší mírou pirátství patří Estonsko, Lotyšsko, Litva a Kypr, zatímco nejnižší míra je v Německu, Itálii a Polsku. Česká republika se drží zhruba uprostřed se 43 % televizního pirátství, 10 % softwarového pirátství, 32 % publikačního pirátství, 6 % hudebního pirátství a 9 % pirátství v oblasti filmu.

Zdroj: EUIPO

Zdroj: euipo.europa.eu