NOVELA AUTORSKÉHO ZÁKONA UKLÁDÁ ÚLOŽIŠTÍM POVINNOST „NOTICE & STAY DOWN


Novela autorského zákona zavádí princip „notice & stay down“ pro poskytovatele služeb pro sdílení obsahu online.

Dne 5. ledna 2023 nabyla účinnosti novela autorského zákona (zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění). Ve Sbírce zákonů byl tisk publikován 21. prosince 2022 pod č. 429/2022. Novela byla připravena v gesci Ministerstva kultury ČR a v dosud nepřijatých ustanoveních implementovala jednak Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/789, kterou se stanovují pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání vysílacích organizací a převzatá vysílání televizních a rozhlasových programů  a dále i  Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/790 o autorském právu na jednotném digitálním trhu (dále jen „Směrnice DSM“) a vedle autorského zákona novelizovala i právní předpisy související, zvláště je třeba zmínit novelizaci příslušných ustanovení občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění). Nová právní úprava tedy zavedla do českého právního řádu novou unijní úpravu autorských práv a práv souvisejících s právem autorským, která dosud ve vnitrostátním právním řádu nebyla obsažena vůbec nebo byla obsažena jen částečně. Novela tak, mimo, jiné zavedla nové zákonné licence, nové povinnosti poskytovatelů služeb pro sdílení obsahu online, licenční poplatky za komerční užití článků, úpravu v oblasti kolektivní správy a v neposlední řadě i úpravu licencí včetně stanovení nových informační povinností.

Jednou z významných změn, které novela přináší, jsou nové povinnosti uložené poskytovatelům služeb pro sdílení obsahu online v souvislosti se sdělováním díla veřejnosti (s výjimkami stanovenými zákonem pro menší poskytovatele), tedy přechod z režimu „notice & take down“ do režimu „notice & stay down“. Do novely v zásadě platilo, že platformy a úložiště, tedy poskytovatelé služeb pro sdílení obsahu online, nenesou odpovědnost za to, že se na nich vyskytuje chráněné dílo bez souhlasu autora, a to   až do doby, kdy je na tento závadný stav autor upozornil, pak pro vyvinění se z odpovědnosti bylo potřeba takové dílo odstranit.

Tento princip se s novelou však zásadně změnil, neboť nově musejí tito poskytovatelé vynaložit nejlepší úsilí k získání licence k zákonem chráněnému obsahu. Stejně tak mají poskytovatelé povinnost znemožnit přístup k dílu nebo jej ze svých internetových stránek odstranit neprodleně poté, co obdrželi od autora dostatečně odůvodněné oznámení o neoprávněném sdělování díla veřejnosti. Jen v takovém případě neodpovídají  za neoprávněné sdělování díla veřejnosti. Na základě principu „notice & stay down“ by tak mělo dojít k posílení ochrany oprávněných zájmů nositelů autorských práv.