STUDIE EU: TELEVIZNÍ PIRÁTSTVÍ ODPOVÍDÁ ZA TÉMĚŘ POLOVINU VEŠKERÉHO DIGITÁLNÍHO PIRÁTSTVÍ


Podle nové studie, kterou realizoval Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) se trend poklesu pirátství z předchozích let obrátil a začal opět stoupat. Televizní obsah je přitom hlavním terčem digitálního pirátství. Mezi nejčastěji zneužívaný obsah patří televizní pořady, seriály a filmy na vyžádání, anime, živé přenosy sportovních událostí a specializované sportovní kanály.

Studie Porušování autorských práv online v Evropské unii, která navazuje na studii z let 2019 a 2021, se zaměřila na konzumaci obsahu porušujícího autorská práva ve 27 členských státech EU. Předmětem výzkumu byla oblast televize, hudby a filmu v období 2017–2022. Vůbec poprvé se studie zabývala i publikacemi a softwarem pro stolní počítače a mobilní zařízení.

Ochrana autorských práv v EU

V EU platí obecné pravidlo, že práva autorů jsou chráněna po dobu jejich života a 70 let po jejich smrti. Ochrana poskytovaná souvisejícími právy trvá 50 let od zveřejnění představení, filmu či vysílání a 70 let v případě zvukových záznamů nebo výkonů zaznamenaných na zvukových záznamech.

Ekonomické aspekty autorského práva jsou přitom komplikované. Odrážejí kompromisy mezi zájmy tvůrců, distributorů, výkonných umělců a spotřebitelů. Obecným cílem systému je zajistit přiměřenou odměnu tvůrcům a dalším nositelům práv, neboť bez toho by nebylo možné udržet společensky optimální úroveň tvůrčí činnosti. Současně je potřeba zajistit široký přístup veřejnosti ke kreativním dílům.

Typy porušení autorských práv

Digitální piráti se tím, že používají chráněné dílo bez svolení držitele autorských práv, dopouštějí porušení autorských práv, a tím připravují tvůrce o zisky, které tito potřebují k pokrytí vysokých nákladů na produkci svých děl. Porušení autorských práv může mít celou řadu podob:

  • Porušení týkající se fyzických komunikačních médií: nelegální kopie optických disků (LD, VCD, DVD) a levné kopírování pomocí optických médií a dešifrovacího softwaru.
  • Online pirátství: Nelicencované užívání děl na internetu za účelem šíření a zpřístupnění filmů, hudby, televize, softwaru a publikací ostatním uživatelům internetu.
  • Zcizení signálu: Neoprávněný příjem kabelové televize, rozhlasového systému nebo satelitních signálů, případně pirátství spočívající v dodávání nelegálních kabelových dekodérů nebo satelitních dekodérů spotřebitelům.
  • Pirátské vysílání: Vysílání pořadu z legální nebo pirátské kopie bez souhlasu držitele autorských práv.
  • Neoprávněná veřejná produkce: Případy, kdy nějaká organizace nebo komerční subjekt prezentuje dílo svým členům nebo zákazníkům bez svolení vlastníka autorských práv.

Neoprávněný přístup k obsahu online zahrnuje streamování, stahování, ripování a torenty. K 58 % pirátství v EU dochází prostřednictvím streamování a k 32 % prostřednictvím stahování.

Digitální pirátství představuje velký problém, a proto se stalo předmětem studie Porušování autorských práv online v Evropské unii, kterou realizoval EUIPO a která se zaměřila na analýzu nelegální internetové konzumace chráněného televizního, hudebního, filmového, softwarového a publikačního obsahu v členských státech EU a ve Spojeném království v období 2017–2022. Pojďme se podrobněji podívat na vývoj televizního pirátství.

Aktuální dostupnost a nabídka legálních televizních kanálů

Z celkového hlediska se legální nabídka televizních kanálů, filmů a hudby od roku 2018 ve většině členských států EU výrazně zvýšila. Dostupnost televizních kanálů se v Evropské unii zvýšila přibližně o 2,5 %.

Vývoj v jednotlivých zemích se však výrazně liší. Podle European Audiovisual Obervatory vykazuje nejvyšší počet televizních kanálů v rámci EU Itálie, a to přesto, že došlo k jejich poklesu z 2 701 v roce 2018 na 2 274 v roce 2023. V České republice došlo ke zvýšení z 1 310 kanálů v roce 2018 na 1 588 kanálů v roce 2023.

Televizní obsah odpovídá podle studie za polovinu pirátství

Podle studie je televizní obsah je v EU nejčastější terčem online pirátství. V roce 2021 zaznamenal nárůst, v roce 2022 se hodnota ustálila. V roce 2022 vzrostl pirátský televizní obsah o 15 %. Mezi žánry, které jsou nejčastěji terčem digitálního pirátství, vedou televizní pořady, seriály a filmy na vyžádání, následuje anime produkce (seriály a filmy), živé přenosy sportovních událostí a specializované sportovní kanály. Televizní pirátství tvořilo v roce 2022 téměř polovinu (48 %) všech přístupů porušujících autorská práva v EU.

Mezi typy televizního pirátství vede streamování

Průměrný počet přístupů k televiznímu obsahu v EU27 činí přibližně 5 na jednoho uživatele internetu měsíčně, což je výrazně pod úrovní roku 2017, ale 20 % nad spodní hranicí dosaženou v roce 2020. Pro srovnání, hodnota celkového pirátství skončila na 7 přístupech na uživatele internetu za měsíc.

Struktura pirátské konzumace televizního obsahu má ve většině členských států EU podobnou podobu, i když v několika zemích existují významné rozdíly mezi nimi i mezi jednotlivými měsíci.

Sezónně upravený vývoj televizního pirátství v EU27 (přístupy na uživatele internetu/měsíc)

Zdaleka nejčastějším způsobem konzumace pirátského televizního obsahu je streamování – odpovídá až za 95 % případů.

Průměrné měsíční přístupy k TV pro země, s rozdělením podle metody přístupu (2022)

Stolní počítače mají ještě stále lehce navrch

Ke zneužívání televizního obsahu je stále ještě nejvíce využíván přístup ze stolních počítačů, ačkoliv stoupá i používání mobilních zařízení. Stolní počítače představují 50–60 % z celkového počtu. Rozdělení pirátství mezi mobilní a stolní počítače se v jednotlivých zemích dost liší.

Jak je vidět na obrázku níže, Česká republika patří mezi země, kde jsou mobilní zařízení používána k pirátským přístupům (ve srovnání s jinými zeměmi) v malé míře (61 % stolní počítače, 39 % mobilní zařízení). Nejnižší využívání mobilních zařízení je v Maďarsku (33 %), nejvyšší naopak v Itálii (49 %).

Nelegální konzumace televizního obsahu podle zemí a typu zařízení (2022)

Situace je složitá a možností není mnoho

Fenomén internetového pirátství je závažným problémem, jehož zvládnutí vyžaduje hlubší pochopení podstaty pirátství, motivů pirátů, socio-ekonomických faktorů i způsobů nelegální konzumace autorských děl.

Studie Porušování autorských práv online v Evropské unii, kterou realizoval Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), přináší v tomto ohledu důležité poznatky, které zainteresovaným stranám pomáhají zorientovat se v problematice a mohou být i výchozím bodem pro edukaci veřejnosti, která by k řešení problému mohla významně přispět.

Zdroj: euipo.europa.eu