UZAVŘENÍ DOHODY OHLEDNĚ NOVÉ SMĚRNICE O MEDIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (AVMS DIRECTIVE)


Evropský parlament a bulharské předsednictví Rady Evropské unie se ve čtvrtek večer dohodly na základních pravidlech pro audiovizuální mediální služby včetně digitálních platforem.

Upravená legislativa se bude týkat nejen vysílatelů, ale i platforem poskytujících videa na vyžádání (VOD) a platforem umožňujících sdílení videí jako například Netflix, YouTube nebo Facebook, a dále živého streamování na platformách se sdílenými videi. Účastníkům jednání za Evropský parlament se podařilo prosadit zvýšenou ochranu dětí a přísnější pravidla pro reklamu, a navíc vyjednat podmínku, že nejméně 30% obsahu pořadů na televizních kanálech a VOD platformách musí být evropského původu.

Ochrana mladistvých před násilím, nenávistí, terorismem a škodlivou reklamou 

Členové Evropského parlamentu představili “efektivní a účinná“ nová pravidla zákona, která zakazují jakýkoli obsah podněcující násilí, nenávist a terorismus a zároveň nastavují přísnější pravidla pro bezdůvodné násilí a pornografii.

Jelikož se upřednostňuje koregulaci a samoregulaci, platformy se sdílenými videi budou nyní zodpovídat za urychlené kroky v případě, že je obsah uživatelem nahlášen nebo označen vlajkou jako škodlivý. Na základě žádosti Evropského parlamentu jsou platformy povinné vytvořit transparentní, jednoduchý a efektivní mechanismus, který uživatelům umožní obsah nahlásit nebo označit vlajkou. Rovněž je zapotřebí zajistit technická řešení pro vysvětlení povahy obsahu uveřejněných videí a učinit následné kroky poté, co bylo video označeno vlajkou.

Není opomenuto ani zdraví a bezpečnost mladistvých. Nový zákon obsahuje pravidla pro reklamu a product placement na dětských televizních programech nebo v obsahu dostupném na VOD platformách. Měla by se přijmout efektivní opatření proti vystavování dětí reklamě na nezdravé jídlo a pití. Product placement a teleshopping budou na dětských stanicích zakázány. Jednotlivé členské státy se budou moci rozhodnout, zda z dětských stanic vykáže i sponzory.

Evropský parlament rovněž zajistil mechanismus na ochranu osobních dat dětí zavedením opatření, které zaručuje, že data získaná poskytovateli audiovizuálních médií nebudou zpracována pro komerční účely včetně profilování a behaviorálně cílené reklamy.

Redefinování reklamních limitů

Nová pravidla stanovují maximální 20 % reklamní kvótu v denním vysílacím čase mezi šestou a osmnáctou hodinou s tím, že je vysílateli poskytnuta možnost upravit své reklamní časy. V hlavním vysílacím čase bude nastaveno okno mezi 18:00 a 0:00, během kterého nesmí reklama překročit 20 % vysílacího času.

30 % audiovizuálního obsahu v katalozích VOD platforem musí být evropského původu

Pro zajištění podpory kulturní rozmanitosti evropského audiovizuálního sektoru členové Evropského parlamentu zaručili, že 30% obsahu musí být evropského původu, katalogy VOD platforem nevyjímaje.

VOD platformy byly rovněž požádány, aby podpořily vývoj evropské audiovizuální produkce, a to buďto formou přímé investice do obsahu nebo příspěvkem do státního fondu. Výše příspěvku by v každé zemi měla být úměrná příjmům z videí na vyžádání v dané zemi (ve členské zemi, kde sídlí nebo členských zemích, ve kterých se nachází většina nebo všichni cíloví diváci).

Parlament rovněž zavedl opatření k zajištění integrity signálu. Toto opatření se týká chytrých televizorů a vyplývá z něj, že poskytovatel mediálních služeb během vysílání pořadu nesmí přidat na obrazovku okno s obsahem bez předchozí dohody s vysílatelem. Pravidla jsou nastavena tak, aby poskytovatelé mediálních služeb neustále pokračovali ve zvyšování dostupnosti audiovizuálních služeb pro hendikepované diváky.

Citace:

Účastnice jednání za Evropský parlament Petra Kammerevert(S&D, DE) řekla:

„Docílili jsme významného posunu v jednání, a proto nyní máme politickou dohodu ohledně všech zásadních projednávaných otázek. Výsledek je velmi vyrovnaný, zvláště co se týče rozsahu směrnice včetně platforem se sdílenými videi a audiovizuálním obsahem na sociálních médiích, rovnocennějších podmínek pro všechny zúčastněné strany a ochrany evropské produkce.“

Účastnice jednání za Evropský parlament Sabine Verheyen(EPP, DE) řekla:

„Tím, že jsme aplikovali stejná pravidla na stejné služby bez ohledu na to, jestli je mediální obsah zhlédnut online nebo offline, jsme vytvořili nařízení Evropské unie, které odpovídá požadavkům digitální doby. Ochrana dětí a mladistvých byla vždy naší prioritou. Nyní se nám podařilo vyjednat ochranu internetových mediálních služeb na stejné úrovni jako tomu je u tradičních médií. Transparentní pravidla pro reklamu, zvláště pro product placement a sponzorství se nyní týkají také obsahu vytvářeného uživateli a nahraného na platformy se sdíleným videem. Toto opatření bude chránit spotřebitele, především děti a mladistvé.“

Další kroky

Po neformální dohodě bude text nutné schválit Výborem pro kulturu a vzdělávání, který celé jednání vede. Hlasování v plenárním zasedání ohledně schválení nových pravidel se uskuteční pravděpodobně v září (bude upřesněno).

Zdroj: Evropský parlament