ZAHRANIČNÍ PŘÍSTUP K OTÁZCE PORUŠOVÁNÍ AUTORSKÝCH PRÁV DĚTMI


V zahraničí je situace porušování autorských práv dětmi velmi podobná Česku. Ani zde není značná část veřejnosti obeznámena s přínosy, které ochrana autorského práva a práv s ním souvisejících přináší kultuře a ekonomice. V důsledku toho je pirátství často paradoxně považováno za přijatelné jednání s odůvodněním, že pokud je tak rozšířené, nemůže být nezákonné. A tento mylný názor rodičů bohužel přejímají i jejich děti.

Různé země vytáhly do boje proti nelegálnímu sdílení autorských děl různým způsobem. V jednom jsou ale zajedno. U dětí a mládeže je nezbytná edukace. Jen tak totiž může vyrůst nová generace, která už bude mít řádné povědomí o škodlivosti pirátského stahování a sdílení obsahu, bude mít snahu dodržovat zákony a bude tyto své postoje předávat svým dětem. Jak různé země ke vzdělávání dětí a mládeže přistupují?

Řecko

Řecká organizace pro autorské právo (HCΟ) vypracovala v roce 2014 ve spolupráci s pracovní skupinou pedagogů vzdělávací program určený školám. Ve stejném roce uspořádala organizace HCO za účelem propagace tohoto programu sérii seminářů, které byly určeny jak úředníkům kraje odpovědným za činnost škol, tak samotným pedagogům, kteří si mohou tento vzdělávací program vybrat a implementovat do svých tříd.

Řecká škola autorského práva

V roce 2015 získala organizace HCO od EUIPO grant, s jehož pomocí zahájila program „Řecká škola autorského práva“ zahrnující pět základních činností:

  • Tisk informačních materiálů a jejich distribuce učitelům a žákům.
  • Organizace, pořádání a vedení vzdělávacích kurzů a seminářů v celé řadě řeckých měst.
  • Vypracování a návrh webových stránek roztříděných pro jednotlivé cílové segmenty (žáci základních škol, studenti středních škol, pedagogové a rodiče).
  • Vývoj elektronických vzdělávacích her.
  • Vytvoření krátkého animovaného filmu o významu ochrany autorských práv a práv s nimi souvisejících.

Řecká škola autorského práva byla inspirací pro další země

Realizace „Řecké školy autorského práva“ byla velmi úspěšná nejen z pohledu kvality vytvořených materiálů, ale i z hlediska vřelé odezvy, kterou učitelé a studenti projevili během osobní účasti na programu i po ní. Program se dočkal ocenění i v zahraničí. Čtyřikrát byl prezentován jako vzor ve své oblasti na zasedáních a fórech EUIPO a jednou na jednodenní konferenci pořádané Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO).

Portál copyrightschool.gr

Webové stránky copyrightschool.gr jsou přehledně rozdělené do čtyř sekcí podle cílových segmentů, pro něž jsou informace určeny:

  • žáci základních škol,
  • studenti středních škol,
  • pedagogové,
  • rodiče.

V knihovně médií pak jsou k dispozici souhrnně všechny hry, videa, infografiky, příručky, plakáty, FAQ, prezentace a další užitečné informace, bez ohledu na cílový segment. Na stránce novinek je k dispozici přehled nejnovějších událostí a plánovaných akcí.

Sekce pro žáky, studenty a pedagogy mají totožnou strukturu a jejich obsah vždy odpovídá věku uživatelů. Sekce pro rodiče má textovou formu a jejím cílem je zodpovědět rodičů časté otázky v oblasti autorského práva a způsobu a poučit je, jak tyto informace předat dětem.

Stránky působí díky komiksům, kvízům, křížovkám, hrám a dalším interaktivním prvkům příjemně živě, takže dokážou cílovou skupinu efektivně oslovit. Skvělým příkladem je edukační hra založená na změně designu chobotnice.

Portál enjoylegal.gr

Portál enjoy legal vznikl rovněž z iniciativy organizace HCO. Jeho cílem je informovat řeckou veřejnost o online platformách, které zákonným způsobem nabízejí obsah chráněný autorským právem. Jinými slovy, HCO shromažďuje a poskytuje uživatelům online platformy, kde mohou legálně sledovat nebo stahovat filmy, seriály a sportovní události, poslouchat nebo stahovat hudbu, číst online nebo stahovat knihy a získat přístup k obrázkům a videohrám. Portál enjoy legal je mimo jiné členem sítě agorateka.

Portál agorateka spustil Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO). Je to vstupní brána k národním portálům poskytujícím rychlý a snadný přístup k legálním nabídkám obsahu – hudby, filmů a televizních pořadů, e-knih, videoher nebo sportovních událostí. V současné době se projektu agorateka účastní 24 států, zahrnuje 107 platforem s odkazy na více než 3 400 stránek s legální nabídkou autorskoprávně chráněného obsahu. V České republice se zatím do projektu zapojily například portály FILMTORO, Pro-music Czech Republic a SROC Czech Republic.

Velká Británie

Podobně jako v Česku také zainteresované strany v Anglii řeší problém kyberkriminality převážně prostřednictvím informačních portálů.

Internet Matters

Internet Matters je malá nezisková organizace s širokým dosahem. Sdružuje řadu talentovaných jedinců, kteří usilují o zajištění bezpečnosti dětí na internetu a snaží se pomoci rodičům, pečovatelům a pedagogům udržet si přehled o nejnovějších výzkumech a trendech v oblasti digitální bezpečnosti.

Organizace vyvinula a provozuje rozsáhlý portál nabízející průvodce a zdroje informací zaměřených na bezpečný internet. Poradenství je rozděleno podle věku (0–5 let, 6–10 let, 11–13 let, 14+ let). Chování dětí na internetu se totiž v různém věku liší a rizika, kterým jsou jednotlivé věkové skupiny převážně vystaveny, jsou také různá.

Organizace se kromě otázky pirátství zaměřuje i na řadu dalších témat, jako je například online nenávist, sexting, online grooming, falešné zprávy, čas strávený u obrazovky, nevhodný obsah, kyberšikana, online pověst, online pornografie, sebepoškozování, radikalizace, soukromí a krádež identity.

V sekci týkající se pirátství jsou k dispozici statistiky, popis rizik, videa s názory rodičů, názory dětí, které umožňují pochopit hlediska a vnímání této otázky ze strany dětí, odkazy na články související s tématem, informace typu „průvodce“ zaměřené na konkrétní dílčí problémy (nelegální stahování, viry atd.), bezpečnostní tipy a rady pro rodiče, jak zajistit bezpečný přístup jejich dětí k obsahu, doporučené další zdroje informací.

The Industry Trust

Další organizací, která se v oblasti nelegálního stahování obsahu ve Velké Británii angažuje, je The Industry Trust. Tato britská organizace pro vzdělávání spotřebitelů v oblasti filmu, televize a videa propaguje hodnotu autorských práv a kreativity. Jejím cílem je řešit přetrvávající problém porušování autorských práv k filmům a televizním pořadům tím, že se snaží diváky inspirovat, aby si vážili skvělých filmových momentů a rozhodli se sledovat filmy, televizní pořady a videa z legálních zdrojů.

V současné době má více než 40 členů, včetně distributorů, kin a maloobchodních prodejců na internetu i mimo něj.

Ve spolupráci s charitativní organizací Into Film, která se zabývá filmovou výchovou, vyvinula vzdělávací materiál pro pedagogy a žáky. Tento výukový materiál je určen pro žáky ve věku 7–14 let. Jeho cílem je zdůraznit, jak zůstat v bezpečí při online přístupu k filmovému a televiznímu obsahu, a zároveň je seznámit s různými typy malwaru a jejich dopady, včetně hackování webových kamer, úniku osobních údajů a vydírání online. Vyzývá mladé lidi, rodiče, pedagogy, sociální pracovníky, orgány činné v trestním řízení, firmy, veřejné činitele a širší veřejnost, aby společně přispěli k vytvoření lepšího internetu.

Německo     

V Německu vyvinul státní mediální úřad Mediaanstalt NRW pro rodiče PDF přinášející osvětu v oblasti internetu. Poměrně obsáhlý materiál se zabývá různými tématy zaměřenými na ochranu dětí na internetu a představuje praktického a užitečného průvodce pro rodiče dětí různého věku.

Dalším z děl zaměřených na téma bezpečného internetu je publikace Nicht alles, was geht, ist auch erlaubt. Tato brožura s názvem, který by se dal do češtiny přeložit jako Ne vše, co jde, je také povoleno, poskytuje uživatelům internetu nejdůležitější informace o autorských a osobnostních právech a souvisejících rizicích odpovědnosti. V roce 2015 byla brožura doplněna i o téma odpovědnosti za nelegální stahování nezletilými osobami.

Verbrauchszentrale

Na rodiče, kteří mají obavy z postihů v důsledku nelegálního stahování obsahu, jehož se dopouštějí jejich děti, se zaměřuje Spolkový svaz spotřebitelů – Verbrauchszentrale. Tato organizace rodičům nabízí pokyny ve formě best practice.

Základní informací pro rodiče, kteří mají obavy z odpovědnosti za nelegální stahování svých dětí na internetu, je, že musí své děti informovat o právní situaci v oblasti autorských práv.

Rodiče v Německu, kteří se chtějí vyhnout odpovědnosti, musí být v případě soudního sporu schopni prokázat, že své děti dostatečně informovali o zákazu stahování a šíření materiálů chráněných autorským právem. To znamená, že by si měli zaznamenat datum takového rozhovoru s dětmi a rovněž obsah, o kterém se hovořilo. Během rozhovoru na téma porušování autorských práv by měli rodiče probrat všechna nebezpečí, zákazy a právní podmínky způsobem, který je pro děti přívětivý, a stanovit vhodná pravidla chování.

Na webu se ale rovněž uvádí, že v závislosti na vývojové vyspělosti dítěte má taková diskuse smysl nejpozději od 12 let věku, přičemž teoreticky mohou být rodiče i děti odpovědní už v mladším věku.

Závěr

Všechny státy Evropské unie čelí stejnému problému, kterým je nedostatečné povědomí o autorském právu a nelegálním stahování a sdílení obsahu. Každá země přistupuje k tomuto problému po svém a zaměřuje se na různé oblasti řešení. Řecký model se svou „Řeckou školou autorského práva“ ukazuje, jak důležité je vytvořit strukturovaný a atraktivní vzdělávací program zahrnující tištěné materiály, semináře a interaktivní online nástroje a kombinovat různé formy a přístupy, aby edukace byla efektivní a zábavná pro všechny věkové kategorie. Británie může inspirovat svým důrazem na spolupráci s neziskovými organizacemi a využívání multimediálních zdrojů. Německý model, který klade důraz na rodičovskou odpovědnost a prevenci prostřednictvím informovaných rozhovorů, zase může ostatní země podnítit k vytvoření specifických informačních kampaní pro rodiče.

Proto je nesmírně důležité, aby se jednotlivé země vzájemně inspirovaly a sdílely osvědčené postupy. Významná je i výměna zkušeností a materiálů, které mohou být adaptovány podle specifických potřeb jednotlivých států. Využití efektivních prvků z jednotlivých zemí a integrace osvědčených metod ze zahraničí může i v České republice pomoci nastolit efektivní, udržitelný vzdělávací program, který přispěje ke snížení míry porušování autorských práv mezi dětmi a mládeží.