Asociace komerčních televizí

UZAVŘENÍ DOHODY OHLEDNĚ NOVÉ SMĚRNICE O MEDIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (AVMS DIRECTIVE) test

Evropský parlament a bulharské předsednictví Rady Evropské unie se ve čtvrtek večer dohodly na základních pravidlech pro audiovizuální mediální služby včetně digitálních platforem.

Upravená legislativa se bude týkat nejen vysílatelů, ale i platforem poskytujících videa na vyžádání (VOD) a platforem umožňujících sdílení videí jako například Netflix, YouTube nebo Facebook, a dále živého streamování na platformách se sdílenými videi. Účastníkům jednání za Evropský parlament se podařilo prosadit zvýšenou ochranu dětí a přísnější pravidla pro reklamu, a navíc vyjednat podmínku, že nejméně 30% obsahu pořadů na televizních kanálech a VOD platformách musí být evropského původu.

 

Ochrana mladistvých před násilím, nenávistí, terorismem a škodlivou reklamou 

Členové Evropského parlamentu představili “efektivní a účinná“ nová pravidla zákona, která zakazují jakýkoli obsah podněcující násilí, nenávist a terorismus a zároveň nastavují přísnější pravidla pro bezdůvodné násilí a pornografii.

Jelikož se upřednostňuje koregulaci a samoregulaci, platformy se sdílenými videi budou nyní zodpovídat za urychlené kroky v případě, že je obsah uživatelem nahlášen nebo označen vlajkou jako škodlivý. Na základě žádosti Evropského parlamentu jsou platformy povinné vytvořit transparentní, jednoduchý a efektivní mechanismus, který uživatelům umožní obsah nahlásit nebo označit vlajkou. Rovněž je zapotřebí zajistit technická řešení pro vysvětlení povahy obsahu uveřejněných videí a učinit následné kroky poté, co bylo video označeno vlajkou.

Není opomenuto ani zdraví a bezpečnost mladistvých. Nový zákon obsahuje pravidla pro reklamu a product placement na dětských televizních programech nebo v obsahu dostupném na VOD platformách. Měla by se přijmout efektivní opatření proti vystavování dětí reklamě na nezdravé jídlo a pití. Product placement a teleshopping budou na dětských stanicích zakázány. Jednotlivé členské státy se budou moci rozhodnout, zda z dětských stanic vykáže i sponzory.

Evropský parlament rovněž zajistil mechanismus na ochranu osobních dat dětí zavedením opatření, které zaručuje, že data získaná poskytovateli audiovizuálních médií nebudou zpracována pro komerční účely včetně profilování a behaviorálně cílené reklamy.

 

Redefinování reklamních limitů

Nová pravidla stanovují maximální 20 % reklamní kvótu v denním vysílacím čase mezi šestou a osmnáctou hodinou s tím, že je vysílateli poskytnuta možnost upravit své reklamní časy. V hlavním vysílacím čase bude nastaveno okno mezi 18:00 a 0:00, během kterého nesmí reklama překročit 20 % vysílacího času.

 

30 % audiovizuálního obsahu v katalozích VOD platforem musí být evropského původu

Pro zajištění podpory kulturní rozmanitosti evropského audiovizuálního sektoru členové Evropského parlamentu zaručili, že 30% obsahu musí být evropského původu, katalogy VOD platforem nevyjímaje.

VOD platformy byly rovněž požádány, aby podpořily vývoj evropské audiovizuální produkce, a to buďto formou přímé investice do obsahu nebo příspěvkem do státního fondu. Výše příspěvku by v každé zemi měla být úměrná příjmům z videí na vyžádání v dané zemi (ve členské zemi, kde sídlí nebo členských zemích, ve kterých se nachází většina nebo všichni cíloví diváci).

Parlament rovněž zavedl opatření k zajištění integrity signálu. Toto opatření se týká chytrých televizorů a vyplývá z něj, že poskytovatel mediálních služeb během vysílání pořadu nesmí přidat na obrazovku okno s obsahem bez předchozí dohody s vysílatelem. Pravidla jsou nastavena tak, aby poskytovatelé mediálních služeb neustále pokračovali ve zvyšování dostupnosti audiovizuálních služeb pro hendikepované diváky.

 

Citace:

Účastnice jednání za Evropský parlament Petra Kammerevert(S&D, DE) řekla: „Docílili jsme významného posunu v jednání, a proto nyní máme politickou dohodu ohledně všech zásadních projednávaných otázek. Výsledek je velmi vyrovnaný, zvláště co se týče rozsahu směrnice včetně platforem se sdílenými videi a audiovizuálním obsahem na sociálních médiích, rovnocennějších podmínek pro všechny zúčastněné strany a ochrany evropské produkce.“

Účastnice jednání za Evropský parlament Sabine Verheyen(EPP, DE) řekla: „Tím, že jsme aplikovali stejná pravidla na stejné služby bez ohledu na to, jestli je mediální obsah zhlédnut online nebo offline, jsme vytvořili nařízení Evropské unie, které odpovídá požadavkům digitální doby. Ochrana dětí a mladistvých byla vždy naší prioritou. Nyní se nám podařilo vyjednat ochranu internetových mediálních služeb na stejné úrovni jako tomu je u tradičních médií. Transparentní pravidla pro reklamu, zvláště pro product placement a sponzorství se nyní týkají také obsahu vytvářeného uživateli a nahraného na platformy se sdíleným videem. Toto opatření bude chránit spotřebitele, především děti a mladistvé.“

Další kroky

Po neformální dohodě bude text nutné schválit Výborem pro kulturu a vzdělávání, který celé jednání vede. Hlasování v plenárním zasedání ohledně schválení nových pravidel se uskuteční pravděpodobně v září (bude upřesněno).

Zdroj: Evropský parlament

ASOCIACE KOMERČNÍCH TELEVIZÍ V PRVNÍM ROCE FUNGOVÁNÍ NASTARTOVALA DIALOG SE ZADAVATELI REKLAMY I STÁTNÍ SPRÁVOU test

Asociace komerčních televizí si v prvním roce své existence vytyčila dva hlavní cíle. Prostřednictvím marketingových aktivit šířit mezi zadavateli reklamy osvětu o televizi jako klíčovém reklamním mediatypu a zapojit se do procesů při tvorbě legislativy s přímým dopadem na byznys komerčních televizí. V průběhu svého prvního roku se AKTV také začlenila do Hospodářské komory, kde je aktivním členem Sekce kreativního průmyslu, a dále se stala přidruženým členem mezinárodní odborné asociace EGTA, která sdružuje televizní a rozhlasová mediazastupitelství.

Asociace komerčních televizí vznikla na jaře 2017 v návaznosti na vzrůstající potřebu komerčních televizí hájit a prosazovat své zájmy. Zakládajícími členy byly televizní skupiny Nova, Prima a Óčko, prvního prezidentského mandátu se ujal Jan Vlček z Novy.

V rámci svých marketingových aktivit se AKTV v reakci na častá nepodložená prohlášení globálních hráčů v oblasti online reklamy zaměřila na přímou komunikaci s nejvýznamnějšími reklamními zadavateli v České republice. Během prvního roku uspořádala dva vzdělávací semináře určené pro nejvyšší management největších reklamních zadavatelů, generální a marketingové ředitele. Společným jmenovatelem obou konferencí byli výjimeční zahraniční řečníci a prémiový a vysoce aktuální obsah.

Na první akci přijel o efektivitě reklamy přednášet renomovaný expert a autor odborných knih o marketingu Les Binet z londýnské agentury adam & eve DDB, na druhé byla hlavní řečnicí australská univerzitní profesorka a výzkumnice Karen Nelson-Field, která prezentovala výsledky svého nejnovějšího výzkumu o srovnání účinnosti televizní a online reklamy. V letošním roce bude AKTV v těchto aktivitách pokračovat s cílem reagovat na poptávku zadavatelů po relevantních a nezkreslených informacích o aktuálním postavení jednotlivých mediatypů a trendech v jejich využívání.

„Stále častěji jsme slýchali, že televize je mrtvá a online je jediná reklamní budoucnost. Protože ale z dat vidíme, že čas strávený s televizí se nejen nesnižuje, ale dokonce zvyšuje, cítili jsme potřebu tato fakta zdůraznit i zadavatelům. Například v loňském roce sledovali diváci starší 15 let televizi 3 hodiny a 45 minut denně, což je téměř o čtvrt hodiny více, než před pěti lety a dokonce o půl hodiny, než před deseti lety. Televize navíc zůstává nejoblíbenějším médiem u diváků napříč všemi věkovými skupinami, říká Jan Vlček, prezident AKTV.

Součástí marketingových aktivit AKTV  je také aktivní zapojení v globální iniciativě The Global TV Group, což je neoficiální seskupení asociací televizních společností a medizastupitelství v Evropě, USA, Kanadě, Austrálii a Střední Americe, které si klade za cíl propagovat TV vysílání.

Kromě marketingové osvěty se AKTV zaměřila také na legislativní procesy, a to jak na národní, tak i evropské úrovni. Jednou z aktivit byl například i seminář o evropské audiovizuální legislativě, který AKTV společně se svou partnerskou asociací ACT uspořádala v Bruselu pro české a slovenské europoslance.

TELEVIZE STÁLE VEDE. I DNEŠNÍ DĚTI INTERNETU U NÍ SEDÍ NEJČASTĚJI test

I když se z velké části přesunuly od obrazovky k monitoru či chytrému telefonu, televizní vysílání u nich stále vede. Průzkum ukázal, že i dnešní děti, co se médií týče, stále preferují televizi.

Výzkum životního stylu dětí, který si nechala zpracovat Asociace televizních organizací (ATO), ukazuje, že mezi mediálními aktivitami stále vede sledování televize. Denně nebo téměř denně se k němu hlásí téměř tři čtvrtiny dětí ve věku od čtyř do čtrnácti let. Tradiční médium tak ve frekvenci konzumace předčí i sledování nejrůznějšího obsahu na internetu či hraní her.

Živé televizní vysílání se stejnou pravidelností sleduje 71 procent dětí. Dalších 13 ji zapíná alespoň jednou týdně. Na druhém místě se, co se mediálních aktivit týče, děti nejčastěji věnují sledování videí na YouTube a podobných stránkách. Třicet procent se na ně dívá denně nebo téměř denně a 38 procent alespoň jednou týdně.

Podobně je na tom poslech hudby, písniček a rádia, kterému se ve srovnání s předchozí aktivitou více dětí věnuje denně (37 %). K poslechu jednou týdně se hlásí čtvrtina. Na dalším místě je četba knih, časopisů a komiksů, denně se jí věnuje 26 % dětí, 35 % pak alespoň jednou týdně.

Hraní her a čas u televize

Co se týče konkrétního času, který děti věnují médiím během svého obvyklého dne, tak sledováním televize tráví nejvíce času ty mladší, zejména ve věku čtyř až šesti let. Naopak sledování jiných videí je spíše doménou starších dětí, stejně jako elektronické hry.

Pětici nejčastějších mediálních aktivit uzavírá hraní elektronických her, kterým třetina dětí tráví čas denně a o něco více než pětina alespoň jednou za týden.

Z výzkumu životního stylu dětí dle zprávy ATO dále vyplývá, že starší děti během svého obvyklého dne také méně spí, méně času tráví s rodiči a naopak jsou déle ve škole než mladší děti. Zejména o víkendech mají starší děti více volného času a více času také prosedí u elektroniky (počítače, notebooku, smartphonu nebo tabletu). Výzkumu se v loňském roce zúčastnilo 531 dětí.

Zdroj: iDNES.cz

EVROPSKÉ MEDIÁLNÍ SPOLEČNOSTI NALÉHAJÍ NA ZÁKONODÁRCE, ABY NALEZLI ROVNOVÁHU V KONEČNÉM JEDNÁNÍ TÝKAJÍCÍM SE SMĚRNICE O AUDIOVIZUÁLNÍCH MEDIÁLNÍCH SLUŽBÁCH test

Návrh Evropské komise na revidovanou směrnici o audiovizuálních mediálních službách v květnu 2016 přislíbil vytvoření spravedlivějšího prostředí pro všechny aktéry. Tedy aby byla zajištěna přiměřená ochrana spotřebitelů (zejména dětí), aby byla zachována produkce původního evropského obsahu a aby byla provozovatelům televizního vysílání umožněna větší flexibilita týkající se pravidel pro reklamu.

Původní návrh byl krokem správným směrem, který uvítaly jak mediazastupitelství, tak vysílací společnosti. Uvítali zejména flexibilitu reklamního času, ale také zjednodušení a liberalizaci pravidel týkajících se sponzoringu a product placementu.

Vzhledem k tomu, že trialogová jednání se chýlí ke konci, chtěli by členové asociace egta vyzvat rozhodovací orgány, aby při vytváření konečné podoby textu měly na paměti tyto původní cíle.

Vysílací společnosti jsou stále více znepokojené možným narušením toho, co mělo původně být skromnou změnou pravidel. Od zveřejnění původního návrhu se prodej online reklamy neustále zvyšuje a v roce 2016 se stal hlavním médiem pro reklamu na celoevropské úrovni. Příjmy online reklamy ve výši 36,8 miliardy EUR přesahovaly příjmy televizní reklamy (31,4 miliardy EUR)1. Kromě mírné liberalizace v oblasti reklamního času za současné situace nedosáhneme významné flexibility týkající se pravidel kvalitativní reklamy, článků o sponzorství a umístění produktů a dalších lineárních specifických reklamních ustanovení.

Důrazně vyzýváme parlament, členské státy a Evropskou komisi, aby využily příležitosti závěrečných schůzí trialogu a aby zajistily, že tento proces revize splní svůj původní cíl – tj. zajistit konkurenceschopné, tvůrčí a bezpečné evropské audiovizuální prostředí.

Toho by bylo možno dosáhnout zavedením opatření na zajištění integrity signálu provozovatelů vysílání, zjednodušením pravidel pro product placement a sponzoringu podle návrhu Komise, dále liberalizací izolovaných reklamních spotů v článku 19.2 a zajištěním toho, aby žádná další opatření nepříznivě neovlivnila současné příjmy provozovatelů vysílání.

Aby se zajistila vysoká úroveň ochrany spotřebitele a spravedlivé prostředí pro podnikání a hospodářskou soutěž, měli by se všichni poskytovatelé obsahu (včetně platforem pro sdílení videí) rovněž řídit základními zásadami ohledně reklamy, které jsou uvedeny v článcích 9, 10 a 11. Na rychle se měnícím trhu, kde online i offline, lineární i nelineární poskytovatelé obsahu soutěží o diváky a příjmy z reklamy, by měly být zjednodušeny a harmonizovány kvalitativní předpisy. Cílem je zajistit férové prostředí, aby tak bylo financování kvalitního obsahu dlouhodobě udržitelné.

Jak bylo uvedeno ve všech studiích, podle nichž Komise posuzovala možné dopady svého rozhodnutí, Evropanům nebyl nikdy dříve poskytnut větší výběr audiovizuálního obsahu. A právě v této souvislosti si musí provozovatelé vysílání do budoucna zajistit spolehlivé zdroje příjmů, které jim umožní nadále nabízet obsah, který diváci očekávají, a který je zajímá.

Proto evropský audiovizuální sektor potřebuje takové regulační prostředí, které bude odrážet situaci na trhu, které stanoví přiměřená a vyvážená pravidla, a které bude vzhledem k technologickému vývoji nadále relevantní. Pevně věříme, že zjednodušení a právní jistota plynoucí ze směrnice o audiovizuálních mediálních službách, tyto cíle splní.

egta je asociace reprezentující televizní a rozhlasové mediální zastupitelství, které nabízejí reklamní prostor soukromých i veřejných televizních a rozhlasových stanic v celé Evropě i mimo ni. egta má 140 členů ve 40 zemích.

1 Evropský trh online reklamy – aktualizace z roku 2017, Evropská audiovizuální observatoř, 2017.  

TELEVIZI SLEDUJEME VÍCE A V LEPŠÍ KVALITĚ test

Televizi v současnosti najdeme v 95 % českých domácností. Čas, který u ní trávíme, navíc neustále roste. Češi starší 15 let ji v průměru sledují 3 hodiny a 45 minut denně, což je o 31 minut více než před deseti lety. Navíc sledují vysílání v lepší kvalitě: téměř dvě třetiny televizních domácností už přijímají stanice v HD rozlišení. Kontinuálně roste také vybavenost domácností dalšími technologiemi: stoupá jak počet notebooků, tak smartphonů nebo tabletů, tedy zařízení, na kterých je již běžně konzumován televizní videoobsah.

Data o vybavenosti domácností přináší Kontinuální výzkum 2017, který pro Asociaci televizních organizací zajišťuje společnost Nielsen Admosphere jako nedílnou součást Projektu crossplatformního elektronického měření sledovanosti a konzumace obsahu v České republice.  Výzkumu se v roce 2017 zúčastnilo 27 506 respondentů starších 15 let z 19 038 domácností.

Televize zůstává s přehledem nejsilnějším médiem: nejenže Češi tráví jejím sledováním více času – dnes je to průměrně 3 hodiny 45 minut denně, ale vysílání také sledují ve vyšší kvalitě. 62 % televizních domácností přijímá stanice v HD rozlišení (o 8 % více než v roce 2016) a bezmála 90 % televizních domácností má v současnosti doma alespoň jeden plochý televizor.

Roste ale také vybavenost domácností dalšími technologiemi: oproti roku 2016 například stoupl o 10 % počet domácností, v nichž najdeme alespoň jeden chytrý telefon (je jich 59 %), o 4 % více domácností má notebook (56 %) a tablet aktuálně najdeme ve 25 % domácností, což je o 3 % více než v roce 2016. Meziročně stagnuje počet stolních počítačů, ty má nyní 37 % domácností. Televizor se svými 95 % však nadále zůstává zdaleka nejčastěji se vyskytujícím mediálním zařízením v českých domácnostech.

 

Zdroj: ATO

TELEVIZE NAVYŠUJÍ POČET DODANÝCH REKLAMNÍCH TRP test

Ukazují to výsledky za první měsíc roku 2018, nárůsty se týkají všech hráčů na trhu.

První měsíc letošního roku přál českému reklamnímu televiznímu trhu. Podle počtu doručených reklamních bodů TRP začal start nového roku pro reklamní trh příznivě. Ve srovnání se stejným obdobím loni představuje navýšení doručených TRP v cílové skupině starší 15 let osm procent, ve skupině 15-54 je to o 6,5 procent a ve skupině 15-69 došlo k nárůstu o devět procent.

Nejsilnějšími subjekty na reklamním televizním trhu jsou Media Club a TV Nova. Prvně jmenovaný v počtu doručených TRP má silnější pozici ve skupinách 15+ a 15-54. Vyrovnanější je postavení ve skupině 15-54. Všechny subjekty v letošním lednu meziročně podíl na dodaných TRP zvýšily. Nejvyšší procentuální nárůsty si připsaly Atmedia a TV Nova.

Zdroj: Mediaguru

REKLAMA V TV ZÍSKÁVÁ VÍCE POZORNOSTI NEŽ NA YT NEBO FB test

Vyplývá to z výzkumu, který zjišťoval provázanost mezi pozorností věnovanou reklamě a jejím vlivem na prodej zboží.

Pozornost věnovaná sledování reklamy v televizi, na YouTube a na Facebooku, je v případě televize stále nejvyšší, ukázal výzkum australské profesorky Karen Nelson-Fieldové. V minulém týdnu ho představila v Praze na setkání pořádaném Asociací komerčních televizí (AKTV). Z výzkumu vyplynulo, že na televizní obrazovce aktivně sledovalo průměrnou vteřinu reklamního vysílání 58 % lidí. V případě YouTube to bylo 31 % a v případě Facebooku 4 %. „Facebook je pasivnější platformou, primární zájem je soustředěn na přátele, ne na reklamy. Ale pasivní sledování má také jistý význam,“ podotkla.

Pozornost má být klíčovým faktorem ovlivňujícím výběr produktů, uvedla dále Karen Nelson-Fieldová a přímo tak ovlivňovat úroveň prodejů. „Mezi pozorností a prodejem je silná provázanost. Pravděpodobnost nákupu u lidí, kteří byli vystaveni reklamě, se zvýšila o 17 % ve srovnání s lidmi, kteří reklamu neviděli,“ přiblížila dále. Proto každé video má pozitivní vliv na prodej zboží. Porovnání zmíněných platforem (TV, YouTube, Facebook) přitom znovu ukazuje, že televizní obrazovka dosáhla nejvyššího indexu.

Míra pozornosti souvisí podle výzkumu také s velikostí, kterou reklama na dané platformě zaujímá. Na televizní obrazovce zaujímá reklama sto procent plochy, což je třikrát větší prostor, než kolik zaujímá na YouTube, a desetkrát větší než na Facebooku. Viditelnost je tak přímo úměrná pozornosti, která zase ovlivňuje úroveň prodejů. Viditelnost je podle výzkumu dokonce důležitější faktor než čas sledování. „Stoprocentní velikost reklamy má vždy dvojnásobný dopad než její poloviční velikost, bez ohledu na čas sledování,“ sdělila Karen Nelson-Fieldová.

Data byla sesbírána pomocí umělé inteligence, strojového učení a oční kamery. Do vzorku bylo zařazeno 2 583 Australanů, kteří zhlédli 18 219 reklam od téměř 39 000 značek.

Zdroj: Mediaguru

MEDIÁLNÍ TRH SPOLEČNĚ PODPORUJE POZMĚŇOVACÍ NÁVRH K ZÁKONU O LÉČIVECH, KTERÝM JE REGULOVÁNA REKLAMA test

Provozovatelé médií a reklamní agentury sdružené v profesních asociacích společně podporují pozměňovací návrh k zákonu o léčivech, o kterém se bude v pátek hlasovat na plénu poslanecké sněmovny a který navrhuje zrušit poslední novelizaci zákona o regulaci reklamy. V loňském roce byl totiž přílepkem právě k zákonu o léčivech novelizován zákon o regulaci reklamy tak, že byla rozšířena odpovědnost za soulad obsahu reklamy na vybrané typy produktů – humánní léčivé přípravky, doplňky stravy a potraviny pro zvláštní a kojeneckou výživu – se zákonem i na její pouhé šiřitele. Do té doby za soulad obsahu reklamy na takové produkty se zákonem odpovídaly pouze subjekty, které se na něm skutečně podílejí, stejně jako je tomu u ostatních typů produktů. Pozměňovací návrh usiluje o návrat k původní podobě zákona o regulaci reklamy.

Problematická novela, která zavedla solidární odpovědnost šiřitele reklamy za soulad obsahu reklamy na humánní léčivé přípravky, doplňky stravy, potraviny pro zvláštní a kojeneckou výživu se zákonem, je účinná od dubna 2017. Nevedla k žádnému zvýšení úrovně ochrany spotřebitelů, jen se ukázalo, že je snadno zneužitelná pro konkurenční boj výrobců dotyčných produktů. Už na jaře loňského roku celý mediální sektor upozorňoval na to, že rozšíření odpovědnosti na šiřitele reklamy k vyšší ochraně spotřebitelů vést nemůže. Šiřitelé reklamy totiž nedisponují odbornou kvalifikací ani právními nástroji k tomu, aby dokázali shromáždit potřebné podklady a kvalifikovaně zhodnotit, zda inzerovaný výrobek například skutečně posiluje imunitu či nikoliv.

„Provozovatelé médií chápou, že cílem novely měla být větší ochrana spotřebitele, ale přenesení odpovědnosti na šiřitele reklamy není tou správnou cestou. Ochranu spotřebitele lze zvýšit pouze efektivním vymáháním zákonných povinností u zadavatelů reklamy. Doufáme, že zákonodárci tuto skutečnost pochopí a podpoří pozměňovací návrh, který navrací znění zákona o regulaci reklamy do původní podoby, a stávající novelu odmítnou jako nekoncepční a nesystémovou,“ komentuje společný postup Ján Simkanič, předseda Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR).

Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR)

Asociace komerčních televizí (AKTV)

Asociace televizních organizací (ATO)

Unie vydavatelů (UV)

Asociace provozovatelů soukromého vysílání (APSV)

Asociace komunikačních agentur (AKA)

Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace (AČRA MK)

VÝZNAMNÉ MEDIÁLNÍ ORGANIZACE OSLAVUJÍ DŮVĚRYHODNOST TELEVIZE PŘI PŘÍLEŽITOSTI SVĚTOVÉHO DNE TELEVIZE test

Evropská vysílací unie (EBU), Asociace komerčních televizí v Evropě (ACT) a egta, sdružení televizních a rozhlasových mediazastupitelství, oslavují důvěryhodnost televize při příležitosti Světového dne televize (21. 11.) vyhlášeného Organizací spojených národů.

I letos vytvořily tyto tři organizace třicetisekundový videoklip podtrhující roli, kterou televize coby poskytovatel důvěryhodného obsahu ve světě hraje. Video se bude vysílat 21. listopadu v Evropě, Asii, Kanadě, USA a Austrálii. Diváci, kteří chtějí vyjádřit své sympatie k televizi, mohou 21. listopadu používat na sociálních médiích hashtagy #WeloveTV a #WorldTVDay.

Video klade důraz na skutečnost, že dnes více než kdykoli předtím hraje důvěryhodnost televize ústřední roli v našem každodenním životě, protože diváky informuje o nejnovějších událostech z domova i ze zahraničí a obrací pozornost světa na to podstatné. Redakční odpovědnost, pravdivé reportáže, nejkvalitnější obsah, nejbezpečnější prostředí a spolehlivý, nezávislý systém měření tvoří DNA televize. To z ní činí médium vhodné pro špičkový obsah a naprosto bezpečné prostředí pro zadavatele reklam na jakémkoli přístroji.

Nedávné studie prokázaly:
· že míra důvěry v tradiční média napříč Evropou roste vzhledem ke zvyšujícím se pochybnostem o pravdivosti toho, co lidé vidí a čtou na internetu. V 70 % z 33 zkoumaných zemí lidé uvedli, že mají tendenci televizi věřit a v 11 zemích, že je TV dokonce nejdůvěryhodnější médium.1
· že reputace prostředí tradičních médií je prokazatelně odolnější než pověst platforem sociálních médií a prostředí výlučně internetových zpravodajství, a to zejména z důvodu rozsahu zpráv. Na všech trzích se televize pokládá za druhé nejdůvěryhodnější médium (hned po novinách a časopisech), jehož zdrojům informací věří 69 % spotřebitelů. 2
· že v prostředí vzrůstajících obav z falešných zpráv televizi považují za nejdůvěryhodnější zdroj všechny demografické skupiny. Například Kanaďani zhlédnou 101 milionů hodin televizních zpráv týdně. 3
· že televize je pevně zakořeněnou součástí života lidí ve Velké Británii, a právě televizní reklama u diváků vzbuzuje největší důvěru a emoce(konkrétně 42 % a 58 % populace starší 15 let).4

Tyto studie týkající se důvěryhodnosti a mnoho dalšího jsou k nahlédnutí ve specializované sekci na webových stánkách Světového dne televize.

ZDROJE
1: EBU na základě Eurobarometer 86, EBU Media Intelligence Service, Trust in Media (2017)
2: Kantar – Trust in News (2017)
3: ThinkTV – Concern for Fake News- nlogic, OmniVu, Total Canada (2017)
4: UK, Ipsos/ThinkBox: Attitudes to, and use of, media, technology and advertising (2016)

Caroline Petit, Deputy Director, UNRIC
„Důvěryhodnost se stává stále důležitější hodnotou televizní průmyslu. Toto médium musí hrát svou roli ochránce před čím dál tím rozšířenějšími falešnými zprávami, propagandou a nenávistnými projevy na komunikačních platformách, jejichž počet vzrůstá.“

Magnus Brooke, Chairman of the Board, ACT
„Televizní publikum po celém světě zůstává tomuto médiu nejen věrné, ale stále více se rozrůstá díky nabídce vysoce kvalitního obsahu produkovaného a poskytovaného vysílateli. Jsme nesmírně hrdí na to, že patříme mezi nejdůvěryhodnější média a nepřestáváme hledat nový obsah špičkové úrovně, abychom mohli i nadále bavit a informovat miliony lidí týdně po celém světě.“

Noel Curran, EBU Director General
„Televizní vysílatelé jsou hrdí na důvěru, kterou do nich diváci vkládají. Zpravodajství a publicistika jsou zvláště v televizi srdcem veřejnoprávních médií (PSM). Informovat veřejnost v nezávislých zprávách a pomáhat divákům lépe porozumět světovému dění je pro demokratickou společnost zásadní. Prostřednictvím Iniciativy kvalitní žurnalistiky staví EBU na síle Zpravodajské místnosti Eurovize (Eurovision newsroom) a vyvíjí nové služby, které budou veřejnoprávním médiím pomáhat udržet si důvěru diváků a zůstat tak klíčovým zdrojem informací.“

Katty Roberfroid, egta Director General
„V době, kdy zadavatelé reklamy vyžadují transparentnost a ´brand safety´, se důvěryhodné prostředí, které televize nabízí, zdá relevantnějším než kdykoli předtím. TV exceluje v nabídce prémiového a bezpečného prostředí pro komerční komunikaci nejen proto, že vysílatelé toto prostředí provozují celé dekády, ale také proto, že televize je kontrolována a podléhá auditům důvěryhodných třetích stran vázaných přísnými legislativními pravidly, a protože je její obsah vytvářen těmi nejlepšími profesionály. Toto je skutečně DNA televize, i když se digitálně mění, aby mohla fungovat na nových on-line platformách. Redakční odpovědnost ke spotřebiteli i značkám se ve sféře on-line videa nemění, nebo je na ni dokonce kladen ještě větší důraz.“
 

PROČ JE TELEVIZE STÁLE NEJEFEKTIVNĚJŠÍ FORMOU REKLAMY NA SVĚTĚ test

U příležitosti Světového dne televize se poprvé v historii spojili televizní vysilatelé a asociace z celého světa v rámci nedávno vytvořené skupiny Global TV Group. Jako nový jednotný hlas televize dnes zveřejňují globální data, která poukazují na odolnost a sílu televize jako reklamního media.


‘The Global TV Deck’ obsahuje data z 19 zemí, vybrané údaje jsou k uvedeny níže, a širší ukázka pak k dispozici ke stažení zde. Projekt ‘The Global TV Deck’ je vytvořen tak, aby vyhovoval potřebám zadavatelů reklamy, kteří hledají transparentní, spolehlivá data a nejnovější analýzy. Hlavní hráči televizního průmyslu si vyměňují data a technické znalosti za účelem vytvoření této cenné databanky pro zadavatele reklamy, jimž chtějí připomenout stále trvající důležitost televize. Databanka bude každoročně doplňována o nejnovější údaje.

Oblasti obsažené v nové celosvětové databance zahrnují dosah televize, její popularitu, odolnost, důvěru, účinek a efektivitu.

Dosah: Na základě shromážděných dat, dosahuje TV denně přibližně k 70 % populace země, týdně k 90 % a téměř ke každému člověku měsíčně. Tato jedinečná kombinace dosahu a obrovského množství času stráveného jejím sledováním dělá z televize ojediněle vlivnou formu reklamy. Například:

·        V České republice televize zasáhne měsíčně 96 % populace starší 4 let.
·        Průměrná televizní kampaň (400 GRP) odvysílaná v České republice dosáhne 40 milionů zhlédnutí v CS 4+.

Popularita: Televize jeve všech svých podobách, nejoblíbenějším videem na světě. Na základě dostupných dat, v průměru 90 % času stráveného sledováním videí se děje prostřednictvím televize. Pro mladší generaci mileniálů, kteří jsou nejnáchylnější k experimentování se všemi typy videí, je to také největší díl času, který tráví sledováním videí.  Například:

·        92 % času, který diváci 15+ v České republice celkově stráví sledováním videí, sledují televizi.
·        Ve věkové skupině 15-24 to pak v ČR je 65 % celkového času stráveného sledováním videí.

Odolnost: V posledních deseti letech se televize osvědčila jako skutečně odolná v době překotných změn. Navzdory vzniku nových služeb nabízejících video na vyžádání (SVOD) jako je Netflix a nástupu internetových video platforem jako YouTube, konzumace televize zaujímá své pevné místo všude na světě. Věk nadále zůstává významným faktorem sledování televize. Například:

·        V České republice se průměrná doba sledování TV vysílání na televizních přístrojích za posledních deset let zvedla ze 3 hodin 16 minut denně (2006) na 3 hodiny 30 minut (2016) v CS 4+.
·        Čas, který tzv. mileniálové stráví u televize, se zvedá s jejich věkem a zakládáním rodin. V ČR věková skupina 15-24 let denně sleduje televizi 1 hodinu 29 min, skupina 25-34 let 2 hodiny 28 minut a skupina 25-34  let s dětmi sleduje televizi 3 hodiny 9 minut.

Důvěra a účinek: Televize je nejdůvěryhodnější formou reklamy s největší pravděpodobností, že konzumenty rozesměje, dojme nebo zasáhne jejich emoce. Například:

·        Televize je rozhodně nejdůvěryhodnější formou reklamy v Kanadě. 36 % dospělých uvedlo televizi jako nejdůvěryhodnější reklamu. Internetové reklamě nejvíce věří 10 % dospělých.
·        Ve Velké Británii označilo 58 % lidí televizi za nejpravděpodobnější médium, prostřednictvím kterého reklama zasáhne jejich emoce. Sociální média uvedlo 9 % a noviny 6 % lidí.

Efektivita: Zadavatelé reklamy investují do televizní reklamy, protože funguje. Světové studie prokázaly, že televize má mnoho účinků a pozitivní dopad na ostatní media. Například:

·        V Austrálii je průměrná návratnost investice (ROI) do televizní kampaně 1,70 dolarů za každý jeden investovaný dolar.
·        V Belgii si lidé téměř třikrát lépe pamatují obchodní značku, kterou viděli v televizní reklamě než v reklamě na YouTube (42 % vs. 15 %).
·        V USA došlo k okamžitému nárůstu návštěvnosti webových stránek online služeb Airbnb a Fitbit poté, co byla zahájena jejich první TV kampaň (data od 13 značek ukazují nárůst v hodnotě 11 % až 1 075 %)
·        Ve Francii se během televizní reklamní kampaně zvýší návštěvnost webových stránek zadavatele reklamy o 44 %.
·        Ve Velké Británii generuje zahrnutí televize do reklamní kampaně o 40 % vyšší efektivitu.
·      Německý výzkum ukázal, že přidáním televize do kampaně v rádiu, outdoorové reklamě nebo časopisech, se ROI díky televizi navýší o +222 % v případě rádia, +123 % v případě outdoorové reklamy a o +112 %, pokud jde o časopisy.

Fabrice Mollier, President egta & President TF1 Distribution:
 „Je velmi inspirující vidět otevřenost, se kterou se největší hráči televizního průmyslu spojili, aby mohli sdílet své odborné znalosti a nejnovější informace o síle televize.
V dnešním komplexním mediálním světě se jeví jako zásadní, aby televize poskytovala přesná data a disponovala ověřenou účinností pro zadavatele reklamy a agentury v globálním měřítku.
Celek je zcela jistě lepší než seskupení jeho částí a egta – jménem skupiny Global TV Group – je pyšná, že může spojit 19 trhů a podtrhnout tak sílu televize.“

Jean Mongeau, General Manager & Chief Revenue Officer, CBC&Radio-Canada Media Solutions
„Smysluplné informace shromážděné z 19 různých zemí světa nám poskytují pohled až za naše vlastní hranice. Jsme nesmírně rádi, že tato první kompilace dat nám umožní vyplnit mezeru mezi jednotlivými trhy v době, kdy je globalizace našeho oboru realitou, a napříč generacemi a kontinenty potvrzuje fakt, že účinek televize je celosvětovou realitou.“

Christian Kurz, SVP Global Consumer Insights Viacom:
„Bez faktických údajů, máte pouhé názory. V rámci projektu The Global TV Deck můžeme díky obrovskému množství audity prověřených dat z televizního průmyslu a transparentních čísel jít hlouběji než kdykoli předtím a proměnit data na cenný pohled na věc.
Tato nová sbírka relevantních výzkumů a kvalitativních dat vyzbrojí náš průmysl tolik potřebným detailním porozuměním tomu, kam investovat, abychom dosáhli efektivní reklamy.“

Jan Vlček, prezident AKTV & obchodní ředitel a jednatel TV Nova:
„Jsme opravdu nadšení z toho, že na český trh můžeme přinést tento extrémně zajímavý soubor dat, který ukazuje dlouhodobě neotřesitelnou pozici televize nejen v České republice, ale i v Evropě a ve světě. Téměř dennodenně se setkáváme s celou řadou mýtů a dezinformací o televizi. Tento robustní výzkum ukazuje pravdivý obraz stavu televize a její popularity po celém světě, a poskytuje pádný argument pro televizní reklamu jako lídra mediální komunikace.“

The Global TV Group je neformální uskupení asociací televizních společností a medizastupitelství v Evropě, USA, Kanadě, Austrálii a Střední Americe, které si klade za cíl propagovat televizní vysílání.
http://www.theglobaltvgroup.com/